702. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZAČÍNÁ NOVÝ VĚK


Můj lide,

tolik z vás si vůbec neuvědomuje důležitost času, který žijete na zemi. Všichni v nebi to vědí a radují se, přesto tak mnozí z vás pokračují ve svých životech ze dne na den, jakoby se nic nezměnilo – i když se všechno změnilo.

Začíná nový věk a mnohé se zanedlouho zhorší. Moje sláva vystoupí a bude zářit na ty, které jsem určil, ty, které jsem vybral jako nástroj v tomto čase. Mnozí odmítnou práci, kterou měli udělat, právě tak, jako odmítli mého Syna, a budou souzeni.

(Když to řekl, viděla jsem, jak soud padá rychle na ty, kteří se smějí zázrakům posledního času).

Mnozí odmítnou zázraky, které uvidí, jakkoliv veliké – a které musí být veliké. Mnozí se je pokusí odůvodnit mou velkou mocí, neboť vykonám takové činy, které žádný člověk dříve neviděl.

Zázraky v přírodě, člověku neznámé, se stanou přímo před vašima očima. Mé děti a mnozí je uvidí a uvěří, navzdory těm, kteří se jim vysmívají.

Nyní musíte kráčet opatrně přede Mnou, moji maličcí, neboť nepřítel položil před vás mnoho nových pastí a léček a doufá, že vás odláká od mé přítomnosti. Načas se mu podaří odlákat někoho z vás a tímto způsobem vás oslabit.

(Viděla jsem v duchu, že cílem nepřítele je oslabit nás tak pro další útok).

Musíte být silní ve Mně, jestliže máte přežít, co přijde v blízké budoucnosti. Dal jsem vám varování už předem, abyste se mohli připravit na to, co leží před vámi, neboť až se to stane, stane se všechno najednou. Mnohé, zdánlivě simultánní události se stanou jedna za druhou, a proto nebudete mít čas, abyste se potom připravili.

Připravujte se na brzký návrat mého Syna. Nepodceňujte moc nepřítele vašich duší. Buďte vždy bdělí vůči jeho úkladům. Buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste svůj běh mohli skončit přesvědčivě a s odvahou.

Bůh Otec


Iz 60, 1-2: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Iz 28, 22: Nechovejte se už jako chvastouni, ať vám nemusí být přitažena pouta. Slyšel jsem od Panovníka, Hospodina zástupů, že je konec s celou zemí, že je rozhodnuto.

Jud 1, 18: Říkali vám: "V poslední době povstanou posměvači žijící podle svých bezbožných žádostí."

1 Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.


zpět