704. Poselství Boha Otce ze dne 2. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ÚTOKY NA EMOCE


Můj nepřítel začal útočit na emoce mých dětí. Musíte se obrnit proti těmto útokům, mé děti.

Strach je seslán, aby zrušil platnost vaší víry, stejně jako chaos je seslán, abyste mohly vypadnout z rovnováhy a smyslnost je poslána, abyste odložily svůj plášť ochrany a nechaly vašeho nepřítele neblaze zaútočit na váš život, aby jej zničil.

Každé citové hnutí, které vyvolá můj nepřítel, má cíl, který jde proti mému záměru pro váš život.

Modlete se, mé děti. Nevíte, že modlitba je vaší největší zbraní v tomto čase? Mohly byste mít o tolik víc požehnání, kdybyste se oddaly modlitbě.

Bůh Otec


Fil 4, 6-7
6: O nic nemějte starosti! Ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby s děkováním.
7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a myšlenky v Kristu Ježíši.

Př 29, 11: Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Gal 5, 16-24
16: Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo. Jsou věci, které si navzájem odporují, takže nikdy neděláte, co byste chtěli.
18: Jestliže se však necháváte vést stránkou duchovní, nejste už pod Zákonem.
19: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Jsou to: necudnost, nečistota, chlípnost,
20: modloslužebnictví, čarodějnictví, nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví,
21: závisti, vraždy, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, co takovéhle věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
22: Ale ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, vlídnost, dobrota, věrnost,
23: tichost, zdrženlivost. Proti takovýmto věcem se nestaví žádný zákon.
24: Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi.


zpět