708. Poselství Matky Spásy ze dne 24. ledna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEVÍTE JAK NAJÍT KRÁSU DUŠE A ZTRÁCÍTE SE V BÍDĚ NEČINNOSTI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Já jsem Matka a Učitelka, Ochránkyně lidstva a první z učedníků mého Syna, proto přicházím ke všem, abych se dotkla vašich srdcí, abyste zůstaly ve víře a pod ochranou mého Syna, protože nechci ztratit vaše duše.

Můj Syn je Všemocný, Všemohoucí, Vševědoucí, Jemu jsou podřízeny zlé síly [Fil 2, 10]; proto kdokoli vítá mého Syna s vírou a zůstává v Něm tím, že dodržuje Zákon, ctí svátosti, koná skutky milosrdenství, přijímá mého Syna v eucharistii a oddává se službě bližnímu, se nesetká se snadnou cestou, ale se silou zvednout se po každém pádu.

Mé děti zůstávají ve víře, čekají na to, co ještě nepřišlo, ale pozorují zrychlování událostí, které jim naznačuje, že toto je období velkých událostí a naplnění. Chtějí události vidět, aby se ujistily o pravdě nebeského Slova, ale když se s nimi setkají, požadují, aby zůstaly daleko od nich kvůli jejich krutosti.

Lidé mého Syna budou čelit tvrdým zkouškám v prožívání extrémních klimatických podmínek, v důsledku silného vlivu Slunce na Zem. Nepotrvá dlouho a přijde extrémní chlad a mé děti v zemích s vysokými nebo tropickými teplotami, by se na to měly připravit.

Ti, kdo chtějí zlehčit události, řeknou, že všechno má vědeckou příčinu jako následek ničení přírody člověkem, a to je částečně pravda, ale ne každá změna pochází z působení člověka na přírodu.

Měly byste vědět, že změny na Slunci jsou silnější a ovlivňují některé lidi v jejich práci a jednání. Způsobují vážné choroby v lidském těle a současně se teplo zvětšuje v samotné přírodě. Věda nebude schopna zastavit nárůst negativních účinků Slunce na Zem a její obyvatele, ani tání v polárních oblastech, které způsobí vážné záplavy v pobřežních zónách.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

JE NEZBYTNÉ, ABY LIDSTVO ZNOVU OŽIVILO POVĚDOMÍ O TOM, ŽE BŮH JE PRO ČLOVĚKA VŠÍM.

Lidstvo zabloudilo, vydalo se nejsnazší cestou, neposlechlo a vzdalo se tomu, kdo se pak stal mučitelem pro člověka samotného, a pak utlačovatelem všech. Podvodník se představil s velkou výmluvností, v očích lidstva dokázal jít nepozorovaně a předstíral pokoru a poslušnost. Mé děti, vy neznáte rozsah nenávisti, která živí srdce antikrista. Jeho žízeň po ničení a smrti je neomezená, bude mít moc, která, ve stanoveném čase, mu předá celé národy, které pak bude soužit bez příměří, dokud je ve své touze po moci zcela nevyhladí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Je pro vás nutné, abyste poznaly mého Syna a milovaly věčný život. Člověk hledal poznání pro své vlastní – nikoli chvályhodné cíle. Nepochopily jste, že opravdové poznání je to, co hledají mé děti, které se snaží poznat mého Syna [Jan 17, 3], aby objevily stav vnitřního štěstí, vyvolaného jistotou lásky k Bohu, jednomu a trojjedinému.

Přát si poznat mého Syna kvůli malicherným cílům, není hodné mých dětí.Tím nedosáhnete hloubky opravdového štěstí, které přichází s poznáním mého Syna, kdy duše soustředí své opravdové štěstí a je rozšířením lásky mého Syna na zemi.

Musíte se snažit dosáhnout velikosti Pravdy, a tu najdete životem v Boží vůli, jste-li duchovně moudří, kdy pravá moudrost je Pravdou. Vy nevíte jak najít krásu duše a ztrácíte se v bídě nečinnosti. Je pravdou, že ne všechny lidské bytosti jsou stejné. Některé se nacházejí v klášterech, jiné jsou oddané modlitbě, a dokonce i v takových stavech nedosáhnete krásy duše vnitřní pasivitou, ale neustálým hledáním setkat se s mým Synem a touto Matkou.

Proto, mé děti, ten, kdo zůstává ostražitý, je tím, kdo je stálý. Abyste byly stálé a vytrvalé, potřebujete být uvnitř aktivní ve stálém hledání pravdy, a Pravda je v Boží vůli. Nežadoňte o to, co už vlastníte jako dědicové. Jděte, aniž byste se unavily, aniž byste se poskvrnily blátem toho, co je světské a hříšné, nenechejte se svést z cesty, buďte poctivé ve své práci a jednání.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý nastražil pasti na vás, aby zlomil věrnost, kterou jste nabídly mému Synu, proto buďte moudré a rozpoznejte zlo [Mt 10, 16].

Děti, modlete se za země, které v tomto čase trpí útlakem.

Děti, modlete se za své bratry, které budou čelit zuřivosti přírody a šílenství člověka.

Modlete se za Mexiko.

Modlete se za Švýcarsko.

Modlete se za Chile.

Děti, modlete se za Itálii, úzkost postihne tuto zemi.

Děti, modlete se, Vesuv se probouzí a hrůza přepadne mé děti.

Děti, modlete se, mír je v ohrožení.

Můj Syn vylévá svou milosrdnou Lásku na celou zemi, aby ti, kdo chtějí, si ji vzali a začali nový život. Rozesmutňuje mě, že tato Láska mého Syna není známá všem lidem, a proto On není opravdově přijat. Říkáte, že se změníte, avšak tato změna trvá po dobu "mrknutí oka". Hřích přemůže dobré úmysly…

Vy, mé děti, buďte láskou, jako můj Syn je Láskou. Žehnám vám svým srdcem planoucím láskou ke každému z vás.

Matka Maria
zpět