710. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


OHEŇ A SVĚTLO DUCHA SVATÉHO OSVÍTÍ DUŠI KAŽDÉHO ČLOVĚKA


Moje drahé děti,

konec všeho je blízko. Přichystejte se, neboť zanedlouho bude prolita vaše krev. Vaše záhuba je již naplánována. Čeká vás obrovské pronásledování křesťanů. Čas nadešel a všechno jsem vám řekl už předem. Oznámil jsem vám budoucnost, ale to, co nyní bude následovat, není mou vůlí: jen to dovolím, neboť chovám v úctě svobodnou vůli člověka.

Moje drahé děti, svět čeká velmi smutná budoucnost. Národy zaniknou, davy lidí zahynou během několika hodin. Už je všechno připraveno k tomu, aby se národy napadly a navzájem se zničily. Tak se naplní list apoštola svatého Petra – svět se očistí ohněm:

"Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno. Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru rozplynou. Ale my čekáme – jak on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost. Když tedy tak musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte o to, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Když je Bůh shovívavý, použijte toho k tomu, abyste se zachránili" [2Petr 3, 10-15].

Ještě předtím, než to dovolím, oheň a Světlo Ducha Svatého osvítí duši každého člověka. Někteří budou křičet, naříkat bolestí, neboť uvidí ubohý, hříšný stav své duše. Každý uvidí cestu, kterou jsem mu určil Já, aby po ní šel do věčného štěstí. Spatří svůj žalostný život, když se vzdálil od směru, který jsem mu určil skrze mé Zákony a svaté evangelium. Čím více se vzdálil od mé cesty, tím na něj čeká více utrpení – v lepším případě v očistci, nebo po celou věčnost v pekle.

Moji drazí maličcí, nyní zdvojnásobte své modlitby! Vyproste pro hříšníky milost obrácení, aby rozpoznali své hříchy, jimiž Mě, nekonečně milujícího Bohočlověka urazili, dostali na kříž a krutým mučením zabili. Hřeby, bič, trnová koruna, těžký kříž na mém rameni, byly jen hmotnými nástroji mé popravy. Skutečnou příčinou byly hříchy lidstva, které Já, nevinný, jsem vzal na sebe a usmířil jsem tím mého Otce.

Moje drahé děti, roním krvavé slzy kvůli každičké ztracené duši. Lidé tak lehce promrhají svou spásu, nemají užitek z mé, za ně prolité Krve, která by smyla nečistotu, špínu z jejich duše, aby se stala sněhobílou a mohla tak vkročit do nádherného království věčného života. Můj Otec připravil tam, kde je i On, místo pro každého člověka. Má jen jedinou podmínku, aby se kdokoli dostal dovnitř – aby miloval Boha. Milovat Boha znamená, že budete dodržovat jeho Zákony. Kdo dodržuje jeho Zákon, ten nedokáže činit zlo, nenávidět, vraždit, krást, lhát, neboť kde je láska, tam přebývá ustavičný pokoj a radost. Můj Otec určil lidstvu věčné štěstí, které začíná už na zemi a naplní se v nebi.

Ale kvůli dědičnému hříchu a pokušení Satana, přijde k pádu velmi mnoho duší. Přesto vám dám každou milost, každý nástroj, abyste zůstali pevně stát. Těmito nástroji jsou: ustavičná modlitba, osobní, úzký vztah lásky se Mnou a přistupování k svátostem, které umožní člověku, aby žil čistě – už tady na zemi, tak jako andělé v nebi.

Moje děti, temnota noci už sestupuje na zem. Uloupí Mě vám, už nebudu ve svátostech. Zavřou kostely, neboť Satan velmi dobře ví, že když Mě vám ukradne, tak budete bezmocní, nemocní, zkrvavení, ochrnutí a slepí – neboť Já jsem proti němu Světlem, silou, dobrotou, láskou a ochranným štítem. Když se naplníte Mnou, přemůžete ho, neboť Já jsem silnější než on – jsem Všemohoucí. Proto, moji drazí maličcí, modlete se, aby tyto dny byly zkráceny, aby unikli všichni, kteří chtějí vytrvat až do smrti vedle Mne.

Teď je čas k tomu, abych připravil úkryty mým kněžím a věřícím. Neboť nezáleží na tom, za jaké vnější pompy, nebo dekorace budou kněží sloužit mši svatou, ale jen na tom, aby to činili s čistou duší a zbožňovali a sloužili Mně, skutečnému Bohu. Každé své dítě pohnu a povedu tam, kde najde bezpečný úkryt. Obstarejte si oplatky, víno a vodu, které jsou příslušenstvím mše svaté, aby, když občas k vám zavedu kněze, dokázal vám podat nejsvětější oběť.

Kvůli těmto, ve skrýších sloužených mším svatým, požehnám světu, aby zcela nezahynul. Já jsem Udržovatel, Spasitel, jediný Král a Pán světa, Jenž svou nejsvětější Krví omyl tuto zeměkouli. Má Krev i dnes na něj vytéká z kalicha, který během mše svaté pozvedá kněz.

Má Krev i teď volá o milosrdenství k Otci do nebe. Proto napsal svatý Pavel Timotejovi: "Je totiž jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš." [1Tim 2, 5]. Já předávám mému Otci nářek lidstva a můj Otec vidí lidi skrze mou prolitou Krev a mé ukřižované Tělo na kříži. Takto se nad nimi slituje, neboť vidí Mě, svého jediného nejmilovanějšího Syna, který za ně dal svůj život.

Moje děti, toto je mší svatou! Nejsvětější obětí, největší modlitbou, nejdůležitějším zprostředkováním mezi člověkem a Bohem. Proto si velmi važte mše svaté a modlete se za své kněze, aby Mi ji sloužili s čistým srdcem a s čistou rukou, abych, když vstoupím do jejich srdcí, je mohl zažehnout v plamen, kdyby bylo třeba, aby stáli vedle mého oltáře jako hořící svíce, obětujíce své životy za Mne a za stádo, jim svěřené.

Moje drahé děti, stáhněte se do sedmé komůrky své duše. Vytvořte si ticho venku i uvnitř a tam se Mnou rozmlouvejte a zbožňujte Mě. Vyprávějte Mi všechno, proste Mě o cokoli! Jen čekám, abych vám splnil všechno, co je ve prospěch vašich duší. Ach, kdybyste věděly, jaká jsem drahocenná pokladna, Všemohoucí, věčný Král. Vyproste ode Mne duše, které Mě pak budou v nebi milovat navěky, které Mi zůstanou navěky věrné. Proste o obrácení ubohých hříšníků a pro sebe vytrvání v až po hrob trvající svatosti života. To abyste vždy rozpoznali, co je mou nejsvětější vůlí a obrátili ji v činy.

K tomu vám žehnám vše lidské chápání převyšující věčnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Poznámka Márie Julianny: Pán Ježíš byl mimořádně smutný. Nyní bude následovat mohutné ničení. Toto jsou poslední hodiny, kdy Ho ještě můžeme zbožňovat a usmiřovat za nesmírně velké hříchy lidstva.

Posilnění z Písma svatého: Mt, 27, 11:
Ježíš pak byl předveden před místodržitele. Místodržitel se ho zeptal: "Jsi ty židovský král?" Ježíš odpověděl: "Ty to říkáš."Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět