713. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2014.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


OKLAME VŠECHNY, KDO NEZNAJÍ PÍSMO SVATÉ


Moje drahé děti:

Čas se blíží. Zanedlouho vystoupí antikrist jako velký mírotvorce a svým podmaňujícím chováním mnohé zmýlí. To on smíří národy navzájem. Představí se jako Mesiáš a s mocí ďábla vykoná mnoho falešných zázraků. Oklame všechny, kdo neznají Písmo svaté. Kvůli těmto nevědomým duším předávám svá poselství prostřednictvím svých proroků, aby poznali evangelium a nenechali se uvést v omyl antikristem, člověkem Satana. Nemáte ani ponětí, kolik duší zachráním skrze má poselství, které si budou číst a promění je v činy.

Moje drahé děti, nyní prosím ty, kdo znáte evangelium a má poselství, abyste ve svém okolí varovaly každého člověka a všechny, které přivedu k vám. Předejte jim jasný pohled na skutečnost a moudrost, aby nevěřili antikristu, jenž je Satanův člověk, a zejména, ať neuvěří, že je Mesiáš! Upozorněte je, aby nevěřili zdánlivým zázrakům Satana, neboť pravím vám, kdo přijme jakoukoli antikristovu pomoc, třeba materiální, nebo uzdravení nebo jinou, ten už v něj věří a tím prodal svou duši Satanovi.

Až vystoupí, prosím, nedívejte se mu do očí, nebo vás poškodí. Kdybyste se i přesto podívali, ihned se pomodlete modlitbu exorcizmu k svatému Michaeli archanděli a utíkejte ke Mně a vyproste si ode Mne milost mé svaté Krve, která vás ochrání od každé Satanovy zlomyslné intriky. Moje drahá svatá Krev prolitá za vás, je vaším vykoupením a útočištěm v každém nebezpečenství.

V každém domě nechť je na stěně alespoň jeden kříž, před kterým se modlíte. Kříž by měl být posvěcený. Nemáte-li kněze, který by to vykonal, přineste si z kostela domů svěcenou vodu a pokropte jí kříž a každý náboženský předmět a vykropte každou místnost domu. Přežehnejte křížem celý dům a sebe svěcenou vodou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale pokud je to možné, zavolejte kněze, aby posvětil váš příbytek, kříž a vaše náboženské předměty.

Je důležité, abyste u sebe nosili posvěcený kříž, pokud je to možné kříž svatého Benedikta, zázračnou medaili a v karmelitánském kostele si vyproste škapulíř Panny Marie. Ten je spojený s každodenní modlitbou a příslibem, že pokud jej nosíte a modlíte se za úmysly Panny Marie, následující sobotu po vaší smrti se vysvobodíte z očistce.

Vidíte, kolik nástrojů milosti vám dávám do vašich rukou proti Satanovým pokušením. Musíte je ale používat, abyste unikli před zlomyslnou šelmou, která jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by zhltla. [1Petr 5, 8].

Moje drahé děti, buďte ostražité, neboť na tom závisí vaše věčná spása. Nedejte se oklamat antikristem, který nejdřív všechno zašmodrchá, roznítí války, vyvolá hladomory, aby se potom objevil jako velký mírotvorce a nastolil mír. Nevěřte mu!

On je jen obyčejný zbožňovatel Satana, který prodal svou duši ďáblu. Je nástrojem mého protivníka, skrze něhož chce pomýlit celý svět.

Moje děti, toto je poslední velký souboj, který Satan vede o duše. Ale pravím vám, že vláda mého protivníka na zemi rychle skončí, neboť se vrátím ve své slávě na oblacích nebe a zničím dechem mých úst a září mého lesku antikrista a každého Satanova vazala. Ďábla přivážu na řetěz a vrhnu ho na dno pekla na 1000 let. Tím začne opět na zemi rajský stav, který tu byl na začátku stvoření.

Nebe se sjednotí se zemí, všichni svatí přijdou dolů a budou vládnout se Mnou. První papež, apoštol svatý Petr, bude řídit a vést ve vítězství mou církev. Srdce lidí se naplní nevídaným pokojem a štěstím. Posune se i životní věk. Smrt nebude, jen přejdete do nebe během spánku. Šťastní budou ti, kteří se dožijí nové éry.

Modlete se, abych se vrátil ve své slávě a udělal pořádek v tomto světě. Přinesu s sebou svou odměnu pro všechny, kdo dodržovali mé Zákony. Ale zaplatím každému, kdo se ke Mně obrátil zády a sloužil mému protivníku. Budou se trápit v ohnivém jezeře navěky věků.

Moje drahé děti, následujte Mě na křížové cestě. Dodržujte moje příkazy, žijte ve svatosti života, neboť cena je velká – věčný život, nebo věčné zatracení. Z pekla už není cesta zpět. Proto si mé varování berte velmi vážně Obraťte se ještě dnes, dokud jste ještě tady, neboť smrt přijde náhle, a po ní se čas završí. Přistupujte ke svátostem, zpovídejte se, přijímejte. Čas je krátký.

Přijďte, dokud se ještě zpovídá a slouží mše svaté. Brzy budou zrušeny. Po ní už dokážete konat jenom pokání, ale nebude kněz, který by vám dal rozhřešení. Stane se to velmi zřídka, že se k němu dostanete v úkrytu, a vezměte to jako mimořádnou milost.

Mé děti, nyní na mou církev a na celý svět přicházejí velmi těžké a smutné časy. Ale kvůli vyvoleným zkrátím čas. Modlete se, abych se vrátil ve své slávě. I vy tak volejte jako první křesťané: Marana Tha! Přijď Ježíši, náš Pane! Přijdu vskutku rychle. Čas je blízko a toto "blízko" chápejte podle vašeho času.

Žehnám vám s přetékající láskou mého srdce, které bylo probodeno pro vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět