715. Poselství Boha Otce ze dne 13. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MARNOTRATNÍ SYNOVÉ


Nyní přivedu marnotratníky do své náruče. Na zemi už nezbývá moc času a vy Mě nyní uvidíte dělat zázračná díla v životech vašich dětí a vašich milovaných, za které jste se stále modlili.

Nezoufejte, až uvidíte, jak se jejich životní situace zhroutí, neboť ti, kdo jsou tvrdého srdce, vyžadují důraznější kroky, aby přišli ke Mně. Ale nebojte se, mé děti, neboť jsem již vytvořil plán pro každého, za něhož jste se přimlouvaly.

Pozorujte, jak je zachráním. I když mohu obrátit jejich životy vzhůru nohama, stanou se mými, a vy je uvidíte v nebi.

Bůh Otec


Ž 126, 5-6
5: Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6: S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Lk 15, 10-24
10: Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
11: Řekl také: Jeden člověk měl dva syny.
12: Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění.
13: Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14:A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
15: Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
16: A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17: Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
18: Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19: Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.
20: I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
21: Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.
22: Ale otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
23: Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,
24: protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. A začali se veselit.
zpět