725. Poselství Matky Spásy ze dne 8. února 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MOŽNÁ, ŽE JSTE V KÁZÁNÍ NESLYŠELI O TOM, ŽE MÁTE DUŠI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám všem, miluji vás všechny, protože jste mé děti…

V čase člověka jste svědky, co se všechno stává, ale nejste si vědomé, že se to stává s velkou rychlostí. Můj Syn, Pán všeho, dovolil Zemi, aby zrychlila svou dráhu, aby jeho lidé se přiblížili k naplnění toho, co je čeká.

Jako váš přímluvce, pozdržím ruku Otce a budu Ho naléhavě prosit, aby vám stále dával příležitosti, abyste nebyly ztraceny a zachránily si své duše, ale tvrdohlavost člověka nebere v úvahu příležitosti a volání Otcova Domu.

Procházela jsem epochy, šla jsem od země k zemi, od města k městu a varovala jsem vás, protože vás miluji. Jen málo mi naslouchá, ostatní jsou naprosto skeptičtí a jiní sledují odhalení všech milovaných nástrojů Otcova Domu a jsou zmatení a nevědí, co dělat, nebo kam jít.

Přišla jsem, abych vás jasně upozornila, že události se stanou, příroda uplatňuje svou sílu po celé zemi, aby člověk pozorně sledoval její moc, ale člověk má strach jen v okamžiku, kdy čelí utrpení, a když utrpení odejde, přestane volat k Otci, přestane volat mého Syna, přestane vzývat Ducha Svatého a přestane prosit o mou přímluvu, protože když je zbaven utrpení, už mu nejsme více potřební…

Je smutné, že člověk této generace, žijící v takové duchovní realitě, v každém okamžiku stále víc upadá, protože nebere v potaz zlo v přijímání velkých novinek, které jim nabízí Zlý. Nabízí vám osvobození od hříchu a svobodu ve všech oblastech života. Člověk, který ještě nepochopil, že k tomu, aby mohl následovat mého Syna, se musí zřeknout sám sebe, svých tužeb, svých rozmarů [Mt 16, 24], přijímá místo toho všechnu zhýralost, kterou Zlý maskoval jako svobodu.

Dívám se, jak mé děti padají jedno po druhém do spárů Zlého a že lidé mého Syna nepřemýšlejí nad slovy, které vyslovil ďábel. Uvolnil svou sílu proti mým dětem, aby zranil mé Neposkvrněné Srdce, protože ví, že nakonec mé Neposkvrnění Srdce zvítězí, a proto si přeje rozdrtit mé děti, protože ví, že své děti miluji, i když ty to nechápou, protože je pro ně snadnější patřit světu a jít s většinou, která byla indoktrinována, aby následovala faleš, lži a odmítla cestu milosti, která je vede k věčnému životu.

Kolik jich v neděli přijde na oslavu svaté eucharistie a po zbytek týdne ani na jediný okamžik nevzývá svaté Boží jméno mého Syna, a v neděli, aniž by si toho byli vědomi, co dělají, přidávají ke svému vlastnímu zatracení, protože přistupují k eucharistickému stolu, k Boží Hostině, a přijímají mého Syna obtěžkaní hříchy, ze kterých se nekáli. Jak můj Syn trpí! Oni neuvažují, necítí bolest mého Syna, protože Ho nechávají stále prožívat jeho bolest a celou cestu bolestného utrpení.

Musíte se rozhodnout pro změnu života, ačkoli slyším tak mnoho mých dětí říkat: "Ti, kdo jsou ztracení, jsou ztracení, a ti, kdo se zachránili, se zachránili", ale můj Syn, jenž je nekonečné milosrdenství, a já, Matka tohoto milosrdenství, vás stále pozorujeme a doufáme, že od vás přijde slovo: "Odpusť, Pane, odpusť", a můj Syn vás přivítá, jako otec přijímá novorozené dítě.

Mé děti, prosím, dávejte pozor!… Antikrist chodí po světě, je ve světě činný, pohybuje svými chapadly, aby se s vámi utkal, zraňoval a drtil vás, vedl vás, abyste páchaly více hříchů, přivedl vás do beznaděje a emocionálně vás narušil. Pohybuje všemi chapadly, která má, aby šel proti vám, mé děti, a vy na to nereagujete.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Ach, jak velké je utrpení, které nesu ve svém srdci kvůli této generaci, která uniká z rukou mého Syna a z rukou této Matky jako voda mezi prsty!

Zvykli jste si nemyslet, nerozlišovat, nebýt bdělí, nepřemýšlet o následcích svých činů, protože jdete v davu. Tímto způsobem jste byli kolektivizováni, aby to byla většina, která vás ovládá a táhne vás dál, ale vy – nemyslíte na věčný život – nebo na utrpení v plamenech pekla? – a já to říkám, dokonce proti těm, kdo říkají, že peklo neexistuje, že je prožíváme na zemi. Ale bolesti země nejsou srovnatelné s bolestmi pekla, a Trojičné milosrdenství je nekonečné, ale je spravedlivé a odpustí těm, kdo se budou kát. Neodpustí těm, kdo ve svých životech ochotně souhlasili s hříchem a jednali proti Božímu Zákonu. V tom vám musí být jasno.

Ach, lidé této generace!

Kolik vás se neustále bouří!
Kolik hříchů mých dětí vyjde na světlo a přinesou velkou bolest církvi mého Syna!
Kolik hříchů je v chodbách chrámů a já vím, že některé z mých dětí řeknou: "Odpusť jim, Pane!", ale vy jste chrámy Ducha Svatého a…
Kolik hříchů neustále vidím v chodbách vašich životů, když nemilujete svého bratra, ale hlavně, když přestupujete Boží Zákon.

Velká spojenectví existují ve světě a vy zapomínáte na Zjevení, které říká, že když velká spojenectví jsou vytvořena, nacházíte se nejblíže velkému soužení [1Thes 5, 3].

Děti, nemyslíte na třetí světovou válku, protože vidíte zdánlivý mír, ale třetí světová válka už před nějakým časem začala a postupuje nepozorovaně z jednoho místa na druhé, rozněcuje muže a vyvolává plameny války.

Mé děti, se stejnou vytrvalostí, s jakou věnujete pozornost meteorologickým službám, když vás varují před velkými cyklóny, blížící se k vašim zemím, připravujte zachránit své duše! Kolik z těch, kteří zahynou, ztratí věčný život!

Musíte se připravit materiálně, ale předtím… Buďte připraveny v duchu! Jděte k mému Synu a žijte s ním v pokoji!

Přimlouvám se za vás, protože přikládáte tolik důležitosti věcem tohoto světa a zapomínáte na hlavní věc. Možná proto, že v kázání jste neslyšely o tom, že máte duši, a co duše je…

Možná proto, že jste nebyly varovány o změnách, jimiž lidstvo bude trpět…

Ale já, když jsem poslána Nejsvětější Trojicí, přicházím k vám, abych vás varovala Boží vůlí, abyste rozeznaly pravdivost svých životů, vaší každodenní práce a činů, abyste dokázaly zachránit své duše.

Mé děti, jak jen člověk pohrdá životem! Jak se člověk stal katem? Jak to, že žena souhlasí s tím, že zabije dítě! Takové je Boží milosrdenství, že Nejsvětější Trojice čekala, aby na lidstvo nevylila úplně pohár [hněvu], a přesto člověk, cítící se být Bohem, zabíjí bezbranná stvoření. Kde je srdce člověka? Neptám se vás na váš názor, nebo myšlenky, ale na srdce z kamene, které degradovalo samo vůči sobě.

Mé děti, zvažte to znovu, a ať každé z vás je mluvčím této Matky. Dejte toto Slovo svým bratrům, buďte nebojácné, děti. Mluvte o milosrdné lásce Nejsvětější Trojice a této Matky k těm, kdo poznali lásku, ale rozhodli se ji zapudit, aby pokračovali v potěšeních světa a těla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, uvidíte znovuzrozené slunce, Slunce Boží vůle, znovuzrozené a umístěné do života každého z vás, abyste si byli podporou, když to bude třeba. Ne všechno je nouze. Můj Syn je svoboda, je láska, je svěžest, je vítr, který vane a osvěžuje, když horko je zdrcující, křišťálově čistá voda, která uhasí žízeň, je nekonečná sladkost, a to i uprostřed hořkosti.

Můj Syn vás přikrývá, chová vás ve své náruči, můj Syn je nekonečná plnost, proto jděte, abyste se s ním setkaly. Miluji vás všechny a chtěla bych vás vidět oblečené v bílém, jdoucí spolu s mým Synem bez hříchu, a to je možné, pokud se rozhodnete žít pro Něho [Zj 3, 5].

Žehnám vaše svátosti, požehnám cestu každého z vás a vašich rodin.

Žehnám vaše srdce a srdce každého z vaší rodiny.

Žehnám všechny, kdo jsou nemocní, aby v nemoci mohli vidět lásku, když se nabízí ke spáse duší.

Žehnám těm, které jsou soužené, těm, které si zoufají, aby všechno mohli nabídnout Bohu pro spásu duší a viděly životní situace v jiném světle.

Jako Matka vám žehnám a se svým Neposkvrněným srdcem vás prosím, abyste se modlily k mému Synu, aby seslal svého anděla pokoje.

Matka Maria


zpět