727. Poselství Boha Otce ze dne 22. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČASY PŘEŽÍVÁNÍ


Mé děti, Já jsem vše, komu můžete důvěřovat v tom, co přichází. Budete chtít důvěřovat ostatním, ale v časech přežívání, kdy zlo překypuje, nic jiného nebude jisté.

V časech, kdy bude málo jídla, kdy nebude snadné sehnat zboží, lidé budou soupeřit o to, co je k mání. V časech jako tyto, chybně důvěřovat vás může stát váš život.

Půjdete-li blízko Mě, budete-li se řídit mými Přikázáními a budete chodit po mých cestách, povedu vás a zavedu vás do bezpečí a k zajištění.

Zaopatřím vás, jako jsem to udělal pro lid Izraele v minulých časech. Ale musíte Mě znát, abyste Mi důvěřovali ve všem, co potřebujete.

Můžete Mi důvěřovat ve všem, co potřebujete?

Bůh Otec


Ž 34, 11: I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Fil 4, 19: A protože můj Bůh je přebohatý, odplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.

Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
zpět