729. Poselství Boha Otce ze dne 25. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TICHO PŘED BOUŘÍ


Mé děti, v časech, které přijdou, dejte si pozor na ticho před bouří.

Přijde období, kdy napětí bude vzrůstat, a pak bude růst rychleji… Potom přijde něco jako uklidnění… To je ticho před bouří, která přichází a změní všechno ve vašich životech.

Až tato bouře přijde, nebude pochyb o tom, co se děje. Nebudete přemýšlet, je-li to ta bouře, kterou jste vyhlížely. Bude to bouře, kdy nebudete moci udělat nic, abyste ji ovlivnily nebo zastavily. Bude to bouře, která povede k dalším bouřím, všechny z nich budou naplněny velkým utrpením a strádáním. Až budete pozorovat, jak se všechny rozvinou, budete si myslet, že už to nemůže být horší, a potom přece jen bude. A pak se to zhorší ještě víc.

Mé soudy nejsou pro člověka snadné, aby je unesl, mé děti, ale dal jsem mnoho varování a poslal mnoho proroků k lidem, kteří potřebovali prosit o odpuštění a k těm národům, které se potřebovaly kát, a nakonec už nemohu déle čekat.

Ty části mých slov, které jste skryly ve svých srdcích, budou vám velkou útěchou v tomto čase, mé děti.

Bůh Otec


Iz 43, 2: Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“

Zj 8, 1-13
1: A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
2: Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.
3: Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
4: A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.
5: Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
6: A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.
7: Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
8: Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev
9: a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
10: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod.
11: Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
13: A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: "Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!"


zpět