731. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JÁ NECHCI VÍRU BEZ ZÁKLADŮ, BEZ VNITŘNÍHO ŽIVOTA, BEZ SKUTKŮ


Moji milovaní lidé:

Můj otevřený bok vyléval Krev a Vodu pro mou církev…

Zmatek dokáže být úspěšný v rozdělení a nejednota je příčinou rozkladu, s kterým si antikrist vytkl za cíl vytvořit rozkol v mé církvi.

Bitva mezi dobrem a zlem nepřestala, zůstává ve varu. Zlý stupňuje své strategie proti mým dětem, které, oslabeny světáckostí a lpějící na chapadlech zla, byly zkaženy nevázanými ideologiemi a jejich falešností. Moji lidé vytvořili bohy podle své libosti, zbožňují je, degenerovaní hříšností Zlého proti Mně.

Jdete dál v tom, co je světské a pohanské, nutíte Mě, abych se díval na to, co je rouhavé, zesměšňujete mou Matku a učinili jste ji terčem posměchu mezi těmi, kdo Mě nemilují…

Mé děti, nesl jsem kříž každého z vás, nesl jsem jej s vašimi hříchy, a přesto lidstvo to zlehčilo s tak bezútěšnými představami, že dokonce moji andělé nad tím pláčou. Pohlížíte na mé utrpení jako na podívanou, opouštějící lásku mého Otce k svým dětem.

Jak někteří z těch, kteří si myslí, že Mě reprezentují, Mě urážejí!

Vyzdvihují ideologie – člověk se vyžívá v moci zabíjet ty, kdo jsou bezbranní a nevinní. A tak ďábel, povýšený hříchy proti daru života, se nyní domáhá své kořisti – duše těch, kteří vynesli rozsudek smrti nad nevinnými.

Já jsem milosrdenství. Člověk, který uskutečňuje plány proti daru života, je svobodný, a ve své svobodě je zodpovědný za své soudy.

Moji lidé, čím blíže jste vyplnění odhalení, která má Matka a Já jsme dali světu, aby se všichni lidé obrátili a zachránili své duše, tím více strategií používá antikrist proti mým dětem a dětem mé Matky, aby byly ztraceny.

Svaté Písmo je zapomenuto, některými prohlášeno za neplatné a pokřiveno podle libosti jiných, s cílem znevážit Mě jako Krále a Pána nebe a země [1Tim 6, 15; 1, 17].

Měli byste věřit v naši Trojici a jako věrné děti otevřít své svědomí, abyste pochopily, že hřích vede k utrpení, k únavě, a že ďábel vám nenabídne stav trvalé radosti, ale předá vás stavům euforie, abyste poskvrnily své duše a nakazily své bratry.

Přijdu, abych oddělil pšenici od plev [Lk 3, 17], dobro od zla – hnoje, který nepomáhal jako hnojivo, ale špinil, kamkoli přišel. Ale před tím, z mého Domu přijde milosrdenství a z nebe vyjde světlo, které bude vidět celé lidstvo, a vytvoří můj kříž před Dnem svědomí (*).

Moji milovaní lidé, v tomto okamžiku se zdá, že člověk má rád vidět sebe jako jedno tělo, aniž by byl jedním tělem. Ne všichni Mě milují, ne všichni Mě poslouchají, ne všichni Mě zbožňují, ne všichni Mě uctívají, ne všichni milují mou Matku, ctí ji, nebo respektují.

Vidím vás, jak jste pohlceni zlými myšlenkami, které vám nepřinášejí žádné ovoce, ale vy máte radost z těchto žádostí, k nimž vás podněcuje ďábel, protože jste se oddělili ode Mne.

Věřte, mé děti, věřte, ne se slabou vírou, ale se svou myslí…

Já nechci víru bez základů, bez vnitřního života, bez skutků, "Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra bez skutků je mrtvá" [Jak 2, 26].

Moji milovaní lidé, buďte si vědomi, že:

Má láska není ideologie…
Má láska není projev…
Má láska není modernismem…

MÁ LÁSKA A MÉ SLOVO JSOU CESTA, PRAVDA A ŽIVOT [Jan 14, 6].

Moji milovaní lidé, nebuďte plní starostí z věcí ve světě [Mt 6, 25]; jste jiní, milujete mou Pravdu, proto zakusíte trápení a budete trpět bolestí, protože se neodkloníte od mé Pravdy.

Vylil jsem Krev a Vodu na ty mé děti, které ve zmatku si zvolily chybnou cestu a přilnuli k nevázanosti a omylu.

Moji lidé, zůstaňte jednotní v modlitbě ve vhodné i nevhodné době, aniž byste zapomněli, že potřebujete uvést svou víru do praxe vůči svým bratrům. Buďte mou vlastní Láskou.

Moji milovaní lidé: lidstvo přijalo tolik pokroku, zejména v technologii, a Já vám ukazuji, že lidstvo bude této technologie zbaveno. Země byla mučena člověkem a velkými světovými mocnostmi, které do ní vpravily zneužitou technologii, kterou ji otrávily. Země se změnila ve svém jádru, stala se zranitelnou a učinila člověka zranitelným k působení Slunce.

Milované děti, sociální revolty se nezastaví, budou růst a neustále bičovat mé děti.

Pojďte ke Mně, přestaňte Mě neustále odmítat, neurážejte mou Matku. Je dcera mého Otce, má Matka a chrám a svatostánek našeho Ducha Svatého.

Vyzývám vás, abyste se modlily za Spojené státy, budou krutě otřeseny.

Vyzývám vás, abyste se modlily za sebe, abyste nebyly zmateny ve víře.

Vyzývám vás, abyste se modlily, země se otřese z jednoho konce na druhý.

Moji milovaní lidé:

Neodvracejte se ode Mne; má Matka stále rozpíná své ruce před každou osobou.

Můj anděl pokoje vás pozoruje a čeká v mé vůli, aby vám pomohl, mé děti. Můj anděl pokoje trpí odmítáním mých vlastních milovat a uctívat Mě, trpí odmítáním lásky mé Matky.

Já vás neopustím, stojím při vás – přijměte Mě.

Nezapomeňte, že ďábel přišel rozdělit mé vlastní, aby pro něj byli snadnou kořistí, ale když jste sjednocení, nebude schopen vám způsobit pád. Buďte mou vlastní Láskou, odpouštějte, abych Já odpustil vám, buďte pokorní a štědří, abyste se svým svědectvím byli odrazem mé Lásky.

Mé požehnání je s vámi.

Váš Ježíš
(*) Varování
zpět