736. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÁTELÉ AMERIKY


Časně ráno jsem mluvila k Pánu a prosila Ho o pár slov pro dnešek. Měla jsem starost o zprávu, kterou Pán dal mému příteli, bojovníku, pro místního mladého muže. Řekl mu, aby v pátek mladému muži pověděl: Budete bojovat v WW3.

Pak jsem uslyšela zvuk v duchovní říši. Zvuk pochodujících bot. Připomnělo mi to filmy, kde poddůstojníci vedoucí výcvik řvali na nováčky a vojáci se dali na pochod. Zvuk pochodujících bot znamená, že armáda je zorganizována, připravená a v pohybu. Odešla jsem stranou k modlitbě a Pán začal ke mně mluvit tato slova:

Mé děti, nepřátelé Ameriky se připravují zaútočit. Už se nějaký čas připravovali a nyní jsou téměř hotovi. Vidí chabou kondici rozděleného lidu zabředlého do hříchu a zmatku. Lidu uvyklého na pohodlí a hojnost. Chystají se zaútočit, vtrhnou, a invaze bude obrovská. Jejich vojsko pokryje tuto rozlehlou zemi, protože nebudou bojovat sami.

V jediném dni se vaše životy v Americe změní. Změní se z pohodlí a hojnosti do nejistoty a nedostatku. Ti, kdo nyní zaujímají vysoká místa v podnikání, budou sbírat odpadky v ulicích s ostatními, potom, co vtrhnou vojska nepřítele. Vaše obchody nebudou mít potraviny, z vašich vodovodních kohoutků nebude téct voda. Budete bez nich.

V minulosti jsem vás ochránil od tohoto nepřítele, a jiných, ale vy jste usoudili, že Já neexistuji a že Mě nepotřebujete, a tak jsem od vás odtáhl svou mocnou ruku ochrany. Jen mé vlastní ochráním a povedu.

Bůh Otec


Mk 13, 7-8
7: Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8: Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

Mt 10, 28:
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Př 1, 24-28
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.


zpět