739. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. února 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

DĚTI NAŠEHO KRÁLE, NA CO MÁTE PRÁVO?


Milované Boží děti:

Jako princ nebeských milic jsem poslán, abyste uvažovaly.

Musíte se okamžitě vrátit k tomu, abyste byly dětmi našeho Krále.

Musíte se vrátit s vírou, nadějí a láskou, nejdříve láskou k sobě, a pak k svému bližnímu.

Bok našeho Krále zůstává otevřený, když se dívá na své děti, které jsou v trvalém zmatku a nevědí, kam jít.

Lidstvo je rozptýleno tisícerými situacemi, konflikty, nebezpečím, změnami, projekty, a proto jste se rozhodly ponořit do toho, co považujete za svá práva na štěstí, zdraví a prosperitu, vítězství a požehnání.

Děti našeho Krále, na co máte právo?

Jak mě bolí vidět, že odmítáte našeho Krále!…

A teď nemluvím zvlášť k těm, kteří Ho nemilují, ale také k těm, kteří Ho "milují" a neustále Ho zraňují.

Člověk klesl na své evoluční úrovni tím, že odmítl uznat sebe jako dítě Boha… Čeho se člověk bojí? Proč vypudil našeho Pána a Krále ze svého života? Je to proto, že se bojí povinnosti pokračovat v tom, co v tomto čase odmítá? Je to proto, že se bojí závazků, i když přicházejí s Boží milostí?

Ach lidé, kolik vás bude ztraceno! Kolik z vás, kdo tvrdí, že mají víru, ji příležitostně ztratí, protože neznají Dárce života!

Odmítáte Pravdu, abyste nastolili nové pojetí společnosti, rodiny, tolerance, lásky a naplnění Boží vůle…

Děti našeho Krále, zkazily jste se, upadáte v Pravdě, a proto duchovně klesáte, majíce v tomto čase menší schopnost vyřešit to, co vám přináší život.

Člověk ztratil spiritualitu a není schopen zůstat pevný ve víře, protože jeho mysl byla poškozena, byla pozměněna, kontaminována do samého kořene a člověk, nechráněn svými duševními schopnostmi, klesá do neustálého "sem a tam" jako vlny moře. Jedná ze setrvačnosti, automaticky, navyklý být méně citlivý, ještě méně rozumně uvažující a přijímá, co se pro něj ukáže být nejvýhodnější, i když to odporuje samotné lidské přirozenosti.

Chcete najít odpovědi na to, co neznáte, ale nenajdete je, protože nejsou láskou, ale špatnými kopiemi toho, co většina považuje za lásku.

Staly jste se slabé k životu s naším Králem, zřekly jste se Ho a nemilujete naši Královnu, odtud tento odstup, odtud plyne tak mnoho roztržek, tolik zhýralosti a neustálých pohrom, kterým čelí lidstvo a pohrom, kterým ještě bude čelit.

Slyšíte hlas těch, kdo bojovali a bojují za Boží království, a přesto vidím v tomto čase Satana, jak radostně vede lidská stvoření na cestu k zatracení. Vy, kdo zbožňujete Satana, kajte se, protože tento hřích vyvolá duchovní malomocenství i malomocenství těla, které bude bičovat lidstvo.

Nevěříte, jste duchovně slepé… Boj mezi dobrem a zlem neskončil, ale stále pokračuje, aby způsobil pád církve našeho Krále [Řím 12, 21]. Když jste duchovně slepé, jak chcete vést své bratry? Budete slepé, vedoucí další slepé a všichni z vás mohou padnout do propasti [Mt 15, 14].

Jste nemocné a musel jsem vás vyzvat stát se zdravými, abyste neztratily věčný život.

Držte se Pravdy, nescházejte z cesty, rozpoznejte, jestli jste padly a buďte naplňovateli Božího Zákona, abyste se mohly těšit z věčného života.

Nepřipojujte se k ideologiím. Náš Král, Kristus, není ideologie, je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14,16]. Nastupte na cestu k obrácení: je to naléhavé. Lidstvo trpí a bude trpět, až ponese své vlastní trápení.

Boží milosrdenství vás vyzývá činit nápravy, aby vás mohlo přivítat. Nezapomeňte, že máte svobodu volby mezi správnou cestou a snadnou cestou do záhuby.

Modlete se jako Boží lid za mír tam, kde v tomto čase panuje bolest vyvolaná člověkem.

Modlete se jako Boží lid jeden za druhého, aby se všichni rozhodli odčinit škodu.

Toto nejsou časy pro vlažné lidi, aby nakazili pšenici morem krize víry, nevhodnými a zakázanými novinkami. Nedovolte vaší víře znejistět, odvraťte se od toho, co je světské, protože přichází čas, kdy živí budou závidět mrtvým [Zj 9, 6]. Co vidí vaše oči, je bolestné, co uvidí, bude srdcervoucí, a to, co přichází k lidem, ponese pach smrti.

Nepotřebujete být učení, ale buďte věrní Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu, buďte lidmi, kteří jsou obrácení a přesvědčení, vstupují do znalosti Pravdy a jsou připraveni být naplňovateli Boží vůle.

Neznepokojujte se, milujete-li v Duchu a Pravdě. Buďte obránci víry, buďte věrní Nejsvětější Trojici a své Blahoslavené Matce.

My jsme vaši společníci na cestě, vaši ochránci. Přicházíme vás chránit, když nám to dovolíte učinit: Buďte si toho vědomi.

Věřte a žehnejte jeden druhého.


Sv. archanděl Michael, služebník Boha jednoho a Trojičného a služebník Královny nebe a země.
zpět