741. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NEBOJTE SE SVÝCH PRONÁSLEDOVATELŮ


Moje drahé děti,

ohlašujte evangelium svými životními příklady, skutky a slovy bez rozdílu, bez toho, zda je to vhodné či ne, dokud k tomu máte ještě čas, neboť brzy se uzavře čas milosti a budete trpět velkým pronásledováním kvůli evangeliu a mému následování. Využijte každou minutu, kterou ještě dostanete, neboť pravím vám, pronásledování vás zastihne náhle, protivník už všechno připravil. Komory na zpopelňování jsou již připraveny, aby vás tam, jako ovce zahnané na jatka, zpopelnili, a nezůstane z vás nic než dým a energie. Ale nepočítají s tím, že Mi ze svých činů budou muset vydat zúčtování před mou soudnou stolicí.

Budou navždy zatraceni a dostanou se do hlubin pekla, kde se navěky budou dívat na své skutky a dostávat zpět, co dali vám. Vy ale, co dáte za Mne svůj život, jediný život, jejž jste dostali a nemáte jiný, budete za odměnu žít navěky v pokoji, radosti a těšit se na věčnost z pohledu na Světlo oslaveného Boha, kterého uctíváte, milujete a velebíte.

Moje drahé děti, žijte připravené na smrt, neboť vše se brzy uskuteční. Teď jste před mým Světlem jako v tichu před bouří. Zatím nemyslíte na nic, bez podezření, jako beran, kterého ženou na jatka.

Mé děti, proste pro sebe o milost silné víry, o sílu Ducha Svatého, jasné vidění, osvětlující milost, abyste vždy vyhověly mým požadavkům, to jest, abyste se řídily mými Zákony a žily ve svatosti života. Žijete-li takto, nemáte se čeho bát, byť by vás smrt zastihla v kterémkoli okamžiku. Ten však bude znamenat začátek vašeho věčného života. Když budete takto žít, nemusíte se bát vašich pronásledovatelů, ba velebit, oslavovat a zbožňovat budete mé jméno.

Já, který dopustím pronásledování a budu mít v úctě svobodnou vůli vašich pronásledovatelů, vám zase dám věčnou odměnu za vaši věrnost a vytrvalost v této vážné a těžké zkoušce. Budete sjednocené v nebi s mými svatými serafíny, budete Mě navždy milovat a na věky věků Mi zpívat díkůvzdání, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za Boha dá svůj život.

Proto mé malé dětičky, už teď vám říkám, už nyní zpívejte každý den Te Deum, vzdávajíce Mi díky, že to všechno dopustím, neboť v jaké míře se sjednotíte se Mnou v mém utrpení a ponížení, v té míře se s vámi rozdělím v mé slávě. Sluha není větší než jeho pán. Jak Mě nenáviděli, tak i vás budou nenávidět, jak Mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Přijměte svůj osud s pokojem a vzdejte Mi díky stejně za dobro, i za zlo.

Tento svět brzy pomine, zahubí sám sebe, teď přijde velké krvavé pronásledování křesťanů, teď rozpoutají třetí světovou válku a teď vystoupí mírotvorce, jehož krutá vláda bude stokrát horší než světová válka, neboť ve válce vám zahubí jen tělo, ale antikrist, který je sám ztělesněným Satanem, přijde přímo pro záhubu duší a velmi mnoho si jich odnese do hlubin pekla.

Moji drazí maličcí, nebojte se svých pronásledovatelů, neboť to vše se musí naplnit. To je Písmo svaté. Zanedlouho nepoznáte tento svět. Ten bude zničen k nepoznání. Bude velmi mnoho mrtvých. Žijte stále připraveni na smrt, proste u Mne o milost víry a odpuštění, abyste dokázali vypít můj kalich.

K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím láskou, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Petr 5, 8-9:
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.




Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.




zpět