747. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. března 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

MNOHO LIDÍ NEBYLO NÁLEŽITĚ POUČENO A VAROVÁNO


Boží děti:

Jsem nositelem požehnání Nejsvětější Trojice, která si přeje, "aby všichni lidé byli zachráněni a došli k plnému poznání Pravdy" [1Tim 2, 4].

Jako princ nebeských legií vás žádám, abyste naplnili službu být misionáři Boží lásky a aby touto láskou jste přitáhly bratry, kteří žijí rozptýlení v marnivostech, neřestech, kriticismu, v honbě za vším, co je jim nabízeno jako moderní a škodlivé pro duši.

Pochopte, že jste povolány přijmout "VELKÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ" [Žid 4, 16] v tomto čase, který předchází úplnému rozvoji katastrofických soudů. Proto na vás naléhám, abyste přijaly nekonečné Boží milosrdenství dřív, než se setmí a vy nebudete schopny vstát. Ano, sestoupí temnota, a démoni přestanou znečišťovat lidská stvoření a zcela je posednou, až přijmou život bez Boha.

Duchovní úpadek byl svobodně přijat většinou, bez toho, že by se setkal s odporem v lidském uvažování, v nitru člověka, v jeho srdci: Je to spíše děsivý souhlas, který je slyšet.

Milujte Boha a bližního! Přestaňte stále zatemňovat dary, které by vás mohly probudit, kdybyste zůstaly ve společenství s Kristem. Chcete odpovědi, aniž byste namáhaly, aniž byste opustily svou každodenní rutinu a přestaly pohrdat tím, co vám připomíná Boží nadřazenost. Dopouštíte se svatokrádežných činů a velkého kacířství, šířící se v každém okamžiku po celé zemi! Ach… ale uprostřed válek a katastrof slyšíme modlitby lidských bytostí, které se dříve nemodlily. Co pak?

Probuďte se! Lidská pošetilost je nekonečná, musíte se sklonit a zvolat "Otče náš" a rozhodnout se obrátit. K tomu musíte jít do sebe a poznat Krista, chtít Ho milovat a dovolit být Kristem milovány. Nemůžete milovat někoho, koho neznáte, nemůžete ctít někoho, koho neznáte, proto potřebujete Krista znát, abyste Ho milovali v "Duchu a Pravdě". Tímto způsobem budete schopné rozlišovat a nebýt oklamány, a pak budete milovat Boha svou duší, silou a smysly.

Lidé jsou slepí kvůli duševnímu nepořádku, ve kterém žijí, proto je člověk trýzněn a niterně vyčerpán. Tyto stavy nedovolují člověku potkat Toho, kdo je Bůh a jeho Pán, ale naopak, vedou ho k pádu do spárů nepřítele duše – Ďábla a jeho pekelných nohsledů, kteří jsou na Zemi.

Milovaní Bohem, toto Slovo, které vám odhaluji z příkazu našeho i vašeho Krále, nemá u vás vyvolat strach, protože jako lidstvo žijete nenormálním způsobem ve stavu obav, v nichž člověk odpovídá svému Pánu a Stvořiteli. Žijete ve zděšení z bludařství, kterého se dopouští velká většina lidských bytostí, žijete ve stavu ohromení ze svatokrádeží a zpochybňování Boží vůle, ke kterému neustále dochází.

Nebuďte znepokojeni tím, co vám oznamuji, ale spíše ze způsobu, jakým žijete, pracujete a jednáte, z hříšnosti lidských myšlenek, z lidských vztahů, z nedostatku upřímnosti, lásky, odpuštění, z potřeby srdce z masa, abyste mohli správně milovat, aby vaše úmysly nebyly pošetilostí, ale pravdou.

Kolik lidských bytostí v každém okamžiku čelí zlu a nebojí se ho!…
Kolik jich ví, že hřeší, když svými činy se dopouštějí cizoložství, úchylek, zabíjení, jednání proti Božímu Zákonu a nejsou tím zděšeni!…
Kolik jich není upřímných ve službě Králi Králů!…
Kolik jich zná pravdu o tom co se děje a zachovávají odsuzující mlčení, dávajíce přednost světu a tělu a pohrdají tím, o čem vědí, že je to pravda!… Kolik se jich modlí: "Věřím v Boha všemohoucího, Stvořitele nebe a země…" a za okamžik Ho popřou nejstrašnějším způsobem, který lidské stvoření může udělat!…

Děti nejvyššího, duchovní život velké části lidstva zdegeneroval:

Tolik existujících zájmů chce odstranit evangelium a ponechat ho bez účinku na lidstvo, aby pokračovalo po cestě, kam je vede Satan a jeho legie!
Existuje tolik zájmů, které chtějí, aby lidstvo zůstalo v podrobení, ve sporu, jako masa, s níž lze snadno manipulovat.
Existuje mnoho dětí Satana, které pracují proti dětem Krista a naší Královny a Matky, aby moc nad světem předaly ďáblu.

Mnoho lidí nebylo náležitě poučeno a varováno před očistou, kterou lidstvo prožije a před pronásledováním, kterým věrní lidé trpí a budou trpět. Ďábel líčí pasti na vás, kteří je nevnímáte a nepřijímáte jako nespornou realitu.

Děti nejvyššího, mnoho z vašich bratrů bylo pronásledováno, je pronásledováno a bude pronásledováno nejen těmi, kdo pracují pro zlo, ale zevnitř samotné církve. Proto vás vyzývám k růstu, abyste si udržely víru. Proto každý člověk musí začít tvrdou práci, a bez ztráty času, aby mohl rozpoznat Boží Pravdu.

Boží Pravda se nemění, protože je to Pravda a zahrnuje pravdu všech dob. Kdyby se Pravda změnila, přestala by být Boží Pravdou a Bůh by nebyl Bohem [Jan 8, 31-32]. Proto jako hlava nebeských milic vás vyzývám, abyste zvolaly: KDO JE JAKO BŮH? [Zj 12, 7].

Kristova církev se otřásá a vy, jeho děti, nesmíte zapřít víru. Musíte si být vědomé této víry, jejích základů, aby nezeslábla. Zůstaňte v Pravdě a buďte si vědomé, že Boží Pravda byla překrucována po celé generace.

Modlete se za Pravdu a za lid našeho Krále.

Modlete se za velké národy, dopustí se vážných chyb.

Modlete se za Boží děti, aby mohly klást odpor budoucím oznámením církevní hierarchie.

Modlete se, země se třese, události v přírodě překvapí člověka.

KDO JE JAKO BŮH?


Svatý archanděl Michael
zpět