755. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODVRAŤTE ÚTOKY!


Moji lidé, váš nepřítel se pustil do vašeho zničení. Rozptýlil vás a vyčerpal vás. Nyní plánuje útok na více frontách.

Opásejte se mým svatým Slovem. Modlete se o andělskou ochranu kolem vás, neboť plánuje zaútočit na vaši rodinu, vaše finance a vaši mysl. Nezastaví se před ničím, aby vás strhl dolů, krok za krokem, ale vy nesmíte dovolit jeho útoky.

Upozorňuji vás předem, že můžete odvrátit tyto každodenní útoky. Odvraťte tyto útoky posílané proti vám každý den a zažeňte je od vás. Není to má vůle, aby nepřítel trýznil můj lid, a není to má vůle, abyste mu dovolili jeho dotírání. Dal jsem vám všechnu moc nad vaším nepřítelem.

Použijte zbraně, které jsem vám dal.

Bůh Otec


Lk 10, 19-20
19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.
20: Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje"
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
zpět