756. Poselství Boha Otce ze dne 25. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠE, CO JE JISTÉ


Mé děti, v tom, co přichází, člověk nebude vědět, kterou cestou jít. Naplánoval jsem události konce, abych dal těm, kdo Mě neznají, žádné jiné místo kam jít než ke Mně. Tyto události vystraší ty, kdo jsou pyšní na své vědomosti, ty, kdo věří, že znají vše, co se dá vědět.

V tom, co přichází, vše, co je jisté, bude otřeseno, aby lidé neměli způsob jak poznat pokoj [kromě u Mne]. Podnebí bude otřeseno, půda se bude třást, atmosféra bude otřesena. Způsoby, které si nemůžete představit, obrátím všechno vzhůru nohama, abych způsobil, že tolik duší, kolik je jen možné, budou volat ke Mně, dokonce i ty, které Mě dříve neznaly.

V ten den, dokonce i ti, kdo tvrdili, že není žádného Boha, budou křičet a Já je zachráním, budou-li volat ke Mně.

Děti, modlete se bez ustání za ty, kdo Mě neznají, protože jste na konci a už není víc času. Musíte Mě poznat teď, jestli Mě máte poznat. Nicméně, budete-li se modlit, zachráním vás, i když některé mohou být zachráněny až na samém konci.

Já jsem velký a milosrdný Bůh a má paže není příliš krátká k vaší záchraně.

Bůh Otec


Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Iz 59, 1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

Iz 59, 8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

Iz 59, 14-19
14: Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit.
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?


zpět