763. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2018.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


FALEŠNÍ PROROCI


Moje děti, falešní proroci byli v dějinách vždy přítomní. Nyní žijete epochu opuštění víry. Opuštění víry vede k hříchu, a hřích vede k životu bez lásky.

Ale kdo jsou ve skutečnosti falešní proroci? Jsou to lidé, pro které je důležité uznání ostatních, místo toho, aby se snažili uspokojit jedině Mě. Touží po dalších charismatech, aniž by jich byli hodni. Chtějí omezit působení milosti podle svých vlastních požadavků. Lidem často dávají odpovědi v mém jménu, i když jsem k nim nemluvil. S radostí přijímají chvály a velebení od lidí a přitom si ani nevšimnou, že do jejich mysli a srdce vstoupila pýcha.

Pokorná duše by slova chvály ihned od sebe odvrátila. Má síla se projevuje ve slabých, kteří jsou si vědomi své slabosti. Falešní proroci zmýlí a svedou lidi, neboť jejich mysl zatemňuje pýcha a nerozpoznávají své omyly. Mluví o pokoji, přičemž skutečnost svědčí o něčem jiném. Jejich srdce jsou plná pokrytectví, neboť chtějí, aby je lidé poznali z jejich nejlepší stránky. Moje děti, buďte vždy ostražité a poslouchejte střízlivý rozum jako moudré panny.

Rozlišujte mezi pravdivými a falešnými proroky! Můj Duch Svatý působil v mých apoštolech, neboť rozpoznali falešné osoby, proti nimž ustavičně bojovali. Tento souboj nebyl fyzický, ale duchovní. Učinili všechno proto, aby se evangelium dostalo k co největšímu počtu lidí.

Dnes je mnoho mých katolických dětí němých, neboť jim chybí odvaha ozvat se proti hříchu. To se vztahuje i na maďarský lid, neboť mezi Maďary jsou mnozí, kteří nechtějí hájit pravdu, i když ve svém srdci cítí, co by měli učinit.

Moje děti, kam se poděla vaše odvaha? Vaši předkové odvážně řečnili a bojovali proti nepříteli, i za cenu svého života. Kdo se ozve proti hříchu, ať si ani na okamžik nemyslí, že zůstane bezbranný. Můj Otec bude při něm stát a bude mu pomáhat, ať se stane cokoli. Nikdy na to nezapomeňte!

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět