772. Poselství Boha Otce ze dne 11. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÁ CENA


Moji mladí lidé, kteří byli povoláni do tohoto času na Zemi, zaplatí velkou cenu, ale budou velmi pomazáni a nebude jim vadit, opustí-li je přátelé, ztratí-li majetek, nebo když se k nim členové rodiny otočí zády. Budou vědět, že poznali pravdu. Obětují vše, aby Mě ustavičně hledali a uctívali. Ukážu jim, že žádná radost není podobná radosti z mé Přítomnosti.

Budou mým Světlem ve vašem temném světě, můj lide. Budou Mě zbožňovat a zpívat chválu. Budou tančit přede Mnou a hledat mou tvář. Budou radostí mého srdce, a budu jim stále žehnat, ale je zde cena, která má být zaplacena.

Bůh Otec


1Tim 4, 12: Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

Gn 37, 3-4
3: Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.
4: Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.

Gn 37, 8: Bratři mu odpověděli: "To budeš nad námi kralovat jako král či mezi námi vládnout jako vladař?" A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc.

Gn 37, 10: To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: "Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?"

Gn 37, 18-20
18: Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
19: Řekli si mezi sebou: "Hle, mistr snů sem přichází!
20: Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!"
zpět