774. Poselství Boha Otce ze dne 19. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UKAŽTE MI, ŽE SE VÁM DÁ VĚŘIT


Svoboda se přidává k radosti, ve které moji lidé žijí, protože hřích vždy přináší otroctví a připoutává je k jejich hanbě a hříšným touhám. Přeji si, aby moji lidé žili svobodní od těchto okovů a mučivých přání těla a Já to nabízím každému mému dítěti zadarmo, prostřednictvím vzácné Krve mého Syna Ježíše.

Přijmete-li moji pomoc, odoláte ďáblu a odložíte své hříchy, i když vaše tělo bude trpět. Osvobodím vás od těchto přání, neboť je v mé moci, abych vám pomohl toužit víc po Mně a po mých cestách. S tím ale přichází velká moc. Musíte Mi ukázat, že se vám dá věřit před tím, než vám dovolím, abyste kráčeli v mé moci.

Jsou takoví, kteří touží po mé moci k prosazování a slávě svého jména, nikoli mého. Jiní po ní touží, aby propagovali "své" úřady. Děti, víte, že všechna vaše poslání jsou prováděna v mém jménu a jenom k mé slávě? Jestliže oslavujete sami sebe, vůbec nepracujete pro Mne, ale pro vaše vlastní důvody a to vám ani nepožehná, ani vás nepoctí.

Někteří z vás si kladou otázky, že jsem vás nepovýšil, jak jste předpokládali, nebo jak jsem vám už dávno ukázal ve vašich snech a vizích. Důvod je ten, že jste opustili cestu mé lásky, péči o mé ovce, abyste si dělali jméno pro sebe samotné. Toužíte po tom, aby vaše jméno bylo velké na zemi. Tomu, kdo hledá pro sebe sama, se nedá věřit, kdyby byl vybaven mou mocí, nebo pomazáním. Ztratíte svůj osud, který jsem vám ukázal, budete-li pokračovat po cestě pýchy, neboť když sloužíte sobě, sloužíte Zlému a ne Mně.

Křičíte: "Kde je moje povýšení, Pane? Kde jsou všechna požehnání, která jsi mi ukázal?" Mé dítě, Zlý hledá, aby si vzal tato požehnání a pokaždé, když se odevzdáte pokušení a chodíte po jeho cestách, dáváte je jemu. Já za vás nerozhoduji. Vy si vybíráte úroveň požehnání svou odpovědí na každou zkoušku, na každou pokoušející myšlenku.

Bůh Otec


Jakub 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi a uteče od vás.

Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: Ano, skutečně říkám vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu.

Mt 26, 28: Neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.

Iz 42, 8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
zpět