778. Poselství Boha Otce ze dne 17. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁROČNÉ ČASY


Mé děti, čas velkého strádání se blíží a vy nejste připraveny. Vskutku, mnoho z mých dětí není připraveno na sebemenší utrpení, které je má postihnout, a budou rychle zničeny plány nepřítele.

Řekl jsem vám, že odstraním mnoho pohodlí, aby ti, kdo jsou očišťováni, si uvědomili, že Mě potřebují, a Já to udělám. Jedním z těchto pohodlí je bohatství a privilegia, která mnozí z nich požívají. Oblíbenost u ostatních jim také vezmu. V těchto přicházejících časech se budete cítit víc osamělí než kdykoli dříve. Budu vám dávat příležitost za příležitostí obrátit se ke Mně, jak vaše zkoušky budou čím dál tím víc těžší přetrpět, dokud, nakonec, je nevydržíte.

Dejte Mi nyní své srdce. Zbavte se svých hříchů a držte se Mne. Nejnáročnější časy, kterým kdy lidstvo čelilo, jsou právě před vámi.

Bůh Otec


Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.

1Petr 1, 7: … aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Mt 24, 20-22
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 29-30
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

Da 12, 1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

zpět