782. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NEBOJTE SE TĚCH, KTEŘÍ ZABÍJEJÍ TĚLO


Pán Ježíš: Otevři Písmo svaté!

2Thes 2, 3-12
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v ‚chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

2Thes 3, 1: Konečně bratři, modlete se za nás, aby Boží Slovo konalo dále svůj běh a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás.Moje drahé děti, jak jste si přečetly v Písmu svatém, antikristovo vystoupení je blízko. Žel, mnohé pomýlí a mnozí se mu podvolí a přijmou ho.

Moje drahé děti, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, kteří vás budou pronásledovat a říkat o vás kvůli Mně všeliké zlo. Ti všichni zmizí, zahynou, jako když mlhu odvane vítr. Vy se bojte jen jediného – abyste Mě nikdy neopustily s nevírou a nedopustily se hříchu. Když věrně vytrváte vedle Mne až do konce, okusíte moji ochraňující lásku, starost a uvidíte zázraky. To nechť je vaším cestovným v tomto chaotickém světě.

Nyní probíhá nejurputnější boj o duše. Ďáblové se pokusí dostat každého člověka do osidel, přivést vás k pádu a uvrhnout do zatracení. Obzvláště útočí na mé kněze. Prosím o to, abyste každou mši svatou obětovaly i za mé kněze, aby zůstali stát a dostali ode Mne milost, a jako odvážní bojovníci se vzepřeli Satanovi, kacířům a zasadili se o skutečné hodnoty, které obsahuje mé evangelium.

Nyní ze všeho nejvíc potřebujete prosit o sílu a milost osvícení Ducha Svatého. Vidíte jakým hrdinou zformovala síla mého Ducha Svatého bojácného Petra, který Mě tehdy třikrát zapřel – a to je příznačné pro každého apoštola.

Bůh je stejný včera, dnes a navěky. Duch Svatý i dnes rozdává stejné milosti, které rozdával před dvěma tisíci roky. Závisí výlučně na vás, lidech, jak velice otevřete své srdce, abyste je přijali.

Kdybyste mohli nahlédnout do nebe a viděli, v jaké životní svatosti žijí blažení svatí, tehdy byste byli k sobě mnohem přísnější. Nedovolili byste si žádnou měkkost, slabost, vzdálili byste se i od všedních hříchů, neboť hřích nemůže vejít do Božího království. Všední, tzv. malý hřích se liší od těžkého, smrtelného hříchu tím, že jeden je třeba méně a druhý více odpykat. Když hříšník lituje svůj hřích, vyhne se zatracení. Když je ale nebude litovat, pro oba své hříchy může být zatracen, (tedy jak za těžký tak i za všední).

Moje drahé děti, buďte jako zářící pochodně, žijte svatě! Pokud to dokážete, modlete se ještě víc, a dokončíte úkoly, které jsem vám svěřil. To jsou vaše každodenní povinnosti. Avšak Já vám dám milost, abyste příkladně sloužily jiným.

Žehnám vám, moje drahé děti, s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš Ježíš

Pán Ježíš byl až do konce velmi smutný, zachmuřený a rozhněvaný, a s velkou trpkostí vyprávěl o budoucnosti, antikristovi, o kacířství a o oportunistech, které, jako vlažné, vyplivne ze svých úst. Takoví nikdy nebudou moci spatřit jeho slavnou tvář.


Posilnění z Písma svatého:

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Mt 25, 12-13
12: On však odpověděl: Skutečně, říkám vám: Neznám vás.
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět