784. Poselství Boha Otce ze dne 3. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AŽ SE ROZŠÍŘÍ VELKÁ TEMNOTA


Je čas velkého zármutku a ještě hodně žalu přijde k mému lidu na zemi. Přijde velmi velký smutek, až bude na mé Slovo znovu a znovu útočeno a mé jméno budou na zemi nenávidět.

To bude čas velké duchovní temnoty kolem vás a čas, kdy se moji lidé budou bát o své životy. Budete nenáviděni pro mé jméno a pronásledováni dokonce až k smrti. V tom čase mnozí podstoupí mučednictví. Budou války a zvěsti o válkách, když národy povstanou proti národům. Rozšíří se mnoho rozdělení. Na zemi se bude rozmáhat nenávist a budete cítit smutek nad tím, co vidíte. Budete truchlit, až vaši milovaní budou zabiti a vy zůstanete naživu. Jen málo útěchy zůstane v těchto časech.

Když se díváte kolem vás na zemi, vidíte mnoho, co je zlé a jak se hřích rozmáhá, ale daleko horší věci ještě přijdou, mé děti. Daleko horší. To, co přichází, můžete přežít jen tehdy, znáte-li Mě a mé svaté Slovo, neboť jen tak dostanete, co potřebujete pro vaše každodenní potřeby.

Svět vás odvrhne, ale Já vás vezmu k sobě. Poskytnu vám přístřeší a budu vás živit. Napojím vás a postarám se o vaše maličké. Uzdravím vás, když budete zranění.

Jen ti, kdo Mě nyní znají, budou schopni vidět a jít ve velké temnotě, která se pak rozšíří.

Bůh Otec


Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

Ef 5, 14-17
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
15: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

zpět