787. Poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÝ PODVOD


Mé děti, čas velkého podvodu je u vás. Musíte se nyní naučit rozlišovat, co je moje, a co není. Varoval jsem vás v mém svatém Slovu. Musíte se nyní naučit jak rozpoznat vlky v rouchu beránčím, abyste nebyly pohlceny plány nepřítele, které má pro vás.

Některým z vás dovolím být zkoušené, abyste mohly poznat stav vašeho rozlišování. Modlete se o vzrůst rozlišování, abyste se mohly vyhnout léčkám nepřítele, jenž vás obere o váš pokoj a přinese zkázu.

V těchto časech budou mnozí následovat falešné bohy. Svedení lichotkami, zaplatí strašnou cenu za to, že uvěří lžím nepřítele.

Bůh Otec


Mal 3, 18: Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.

Mt 7, 13-17
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15: Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16: Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Jb 32, 21: Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit;

Ž 5, 7-10
7: do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti.
8: Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.
9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.
10: Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti.

Ž 12, 3: Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

zpět