788. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JÁ JSEM CHLÉB VĚČNÉHO ŽIVOTA A KDO JE U MNE, TEN MÁ VĚČNÝ ŽIVOT


Moje drahé děti, toužím po tom, abych vstoupil do srdce každého člověka v nejsvětější oltářní svátosti, zrovna tak ve všedních dnech, jako během neděle a svátečních dnů. Závisí výhradně na vás, zda Mě přijmete do sebe, nebo si na Mě najdete čas v neděli.

Ach, kdybyste věděli, jak velký jsem poklad: sám Bůh sestupuje mezi vás, a když přistupujete k svatému přijímání, přijímáte do svého srdce samotného Boha. Já jsem druhá božská osoba, Bůh Syn, jenž se pro vás stal člověkem. Proto jsem se narodil, abych žil mezi vámi a chtěl jsem zde zůstat do konce časů pod barvami chleba a vína.

Ach, kdybyste pochopili tuto obrovskou, vše převyšující nekonečnou lásku, která se vylévá na každé stvoření, na celý svět! Proto jsem odevzdal své Tělo a Krev a na sebe vzal vaše hříchy jako smírčí oběť, abych vás vykoupil. U Poslední večeře jsem proto předobrazil moji svatou oběť na kříži, když jsem proměnil chléb a víno v mé svaté Tělo a Krev, abych zůstal mezi vámi a živil vaši duši sebou samým. Proto jsem zanechal svým apoštolům připomínku: "To čiňte na moji památku."

Ach, kdybyste věděli, co to znamená! Já jsem ochranný štít proti zlým pokušením Satana a všem jeho úkladům.

Ach, kdybyste mohli vidět miliardy duší, které žily ze Mne a skrze Mne zůstaly čisté v evangelické svatosti života, neboť Já jsem je živil svou božskou silou a svou nekonečnou láskou. Já jsem je přivedl na úzkou cestu směřující k nebi a dal jim sílu a milost k snášení utrpení. Oni jsou již všichni v bezpečí věčného příbytku. Tam, kam mohou vkročit jen ti, kteří Boha milují. Zpívají spolu s miliardovým zástupem mých svatých a mých svatých andělů a zbožňují a velebí Mě v největším štěstí a vzdávají Mi díky za všechna dobrodiní, která jsem svou obětí na kříži přinesl pro všechny duše, žijící až do konce světa.

Moji drazí maličcí, každá mše svatá a adorace nechť je pro vás vroucími díky a velebením, neboť Já jsem největší, nejdražší poklad, život udržující síla, světlo, milost, láska a všechno dobro, které se nedá ani vyjmenovat. Pro duše jsem důležitější než vzduch pro tělo, sluneční světlo a voda. Já jsem Chléb věčného života a kdo je u Mne, ten má věčný život.

Moji drazí maličcí, tak se dívejte na Mne, který jsem přítomen v každém svatostánku a chci zůstat přítomný do konce světa, a i tehdy, kdy Mě Satan vykrade na mnoha místech ze svátostí. Dávejte si pozor: on je velmi potměšilý a záludný, a proto chce Mě vám vzít, aby s vámi dokázal zatočit. On totiž dobře ví, že Já jsem zdrojem vaší síly, vaším ochranným štítem proti němu. Já ukryji vaši nohu před pastmi Satana, Já vás obrním svou silou a milostí.

Já vás udržuji, z mé síly dokážete kráčet po vodě. Voda je tento svět, do něhož se mnozí ponoří a udusí se a jejich údělem bude věčná smrt – ale ten, kdo žije ve Mně, ten kráčí nad vodou, vznáší se nad světem a stále se dívá vzhůru. Zaobírá se těmi, kdo jsou tam nahoře, kteří jsou pro tělesné oko neviditelní, ale duše v nich žije.

Jak řekl svatý Pavel: "V něm žijeme, hýbáme se a jsme" – tedy ve Mně, ve věčně žijícím Bohu, který žárlivě miluje vaši duši. Proto jsem vás stvořil, abyste měli věčné štěstí. To je tajemství štěstí – užívat si Boží lásku toho, který vás miloval dřív, než vás stvořil – a opětovně milovat Boha. Nadto není větší radost ani v nebi, ani na zemi.

Tak se dívejte na Mne, moje drahé děti, jež jsem přítomný v chlebu a víně proto, abyste měli věčný život a věčné štěstí ve Mně a skrze Mne.

Při každém přijímání Mě zbožňujte, oslavte a velebte, neboť od pravdivých duší potřebuji zbožňování a usmíření. Zejména teď, kdy je tolik rouhání, falešných učení a kacířství, skrze něž Mě chtějí zničit a mylně vysvětlovat mé učení. Tím maličké pohorší, ale nevědomé oklamou.

Potřebuji opravdové, svatě žijící kněze a věřící, kteří zastupují a hlásají nejčistší Pravdu, nekomolí moje slova a moje učení. Takové, kteří s pravdivou a čistou duší sepnou ruce k modlitbě a přijmou Mě ve svatém přijímání do své čisté duše. Já, který jsem založil univerzální, katolické náboženství, zaplatil jsem za něj svým svatým Tělem a Krví a za něj obětoval svůj život.

Jedině Já jsem pravdivý Bůh, který je spolehlivý, který nelže, jenž svým čistým, pravdivým životem vydal svědectví o tom, že je Bůh. Potvrdil jsem svými zázraky a svým vzkříšením, že Otec poslal Mě. Kdo Mě následuje, ten má věčný život. Vzkřísím ho v poslední den a spolu se Mnou se bude třpytit v království mého Otce navěky věků.

Přichystejte se, mé drahé děti, neboť temná mračna zahalí oblohu. Milióny démonů zakryjí Slunce a vyvolají temnotu v duších těch, kdo se ponořili do bahna tohoto světa a vybrali si širokou cestu, která vede do zatracení.

Přijměte mé posilující požehnání, které vám dávám s nekonečnou, věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Kor 11, 23-24
23: Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tuto noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24: vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku".

Mt 23, 34;37
34: Hleďte, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a vykladatele Písma. Některé z nich zabijete a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města…
37: Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět