789. Poselství Boha Otce ze dne 24. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPLÝTVEJTE ČASEM


Mé děti, nepřítel zesílil své útoky na každou oblast vašich životů. Mnoho mých dětí se lopotí s těžkým finančním břemenem, neduživé a nemocné, s útoky pomluv a s osobním napadáním. Všechny tyto útoky vás mají zpomalit a zastavit ve vaší práci pro Mne. Bojujte proti nim mým Slovem. Dal jsem vám každou zbraň, kterou potřebujete, ale musíte tyto zbraně použít, chcete-li získat vítězství.

Váš čas na zemi je nyní velmi krátký, nenechejte se zneklidnit věcmi, na nichž nezáleží. Každý člověk Mi vydá počet z toho, jak využil svůj čas na zemi, v práci, kterou jsem vám přidělil. Jakou Mi dáte odpověď?

Čas vašich milovaných je také krátký, uvědomte si to a neplýtvejte tím, co vám zbývá, protože to nemůžete dostat zpět.

Bůh Otec


Kaz 3, 1-2
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2: Je čas zrození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;

Da 10, 11-13
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel. 13: Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.

1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
zpět