791. Poselství Ježíše ze dne 14. března 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


VEZMĚTE SI ZE MNE PŘÍKLAD!


Moje drahé děti, buďte velmi šťastné, že jsem si vás vyvolil. Využijte dobře každou minutu, neboť čas na zemi je u konce. Každý okamžik je dar, který jste ode Mne dostali, abyste jej zúročily. Žijte na této zemi tak, abyste byly zářícími pochodněmi – vyzařujte Mne, dávejte Mne, jenž jsem Světlo světa, lidem žijícím ve vašem okolí.

V každém svatém přijímání vstupuji do vašeho srdce, mám trůn ve vaší duši, zářím silněji než slunce a vyzařuji své milosti na každé stvoření všude, kde chodíte sem a tam.

Já jsem věčná, nekonečná Láska, skrze niž jste se všichni stali. Má Láska Mě vynesla na kříž, kde jsem prolil svou Krev a svůj život jsem obětoval za vás.

Moji drazí maličcí, vezměte si ze Mne příklad! I vy se staňte obětí pro Mne, jak o to prosíte ve mši svaté: "Učiň nás Tobě zasvěcenou věčnou obětí." Jen tak se můžete stát mým věrným obrazem, jen tak můžete vejít do Otcovského domu, jen tak vás pozná můj Otec, Který vám řekne: Toto jsou mé milované děti, v nichž jsem měl zalíbení na zemi a které jsou k mému zalíbení, k mé slávě, navěky v nebi.

Moji maličcí, nebe je pro vás takovým tajemstvím, které se nedá vyjádřit pozemskými slovy. Proto jsem o něm mluvil v podobenstvích. Ale i když je neumíte popsat, ve své duši cítíte radost, pokoj, štěstí, bezpečí nebe, kterým jsem Já sám. Já jsem nebe, mé milosrdné srdce, které vás přijme a uzavře do sebe už tady na zemi, a potom ve věčnosti.

Žehnám vám, moje drahé děti, překypující, nekonečnou Láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Žid 1, 1: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry osvícené.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět