792. Poselství Boha Otce ze dne 30. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


U KONCE S ČASEM


Americe dochází čas.

Brzy nad touto zemí nastane soud a mnozí budou trpět. Mnohem víc si jich vezmu k sobě, protože Americe dochází čas.

Hrůzy zaplní vaše ulice jako náhrada za hrůzy, které proběhly za zavřenými dveřmi. Protože Amerika prolila mnoho nevinné krve, nyní nevinná krev bude prolita v ní.

Kdysi bohatá a žádaná, nádherná a svobodná, Amerika se nyní stane nežádoucí, nechtěná, zpustošená. Neboť Já jí odejmu její krásu, protože se ke Mně obrátila zády.

Už ti téměř dochází čas, Ameriko. Připrav se na zkázu, kterou uvidíš.

Bůh Otec


Jr 25, 4-6
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle.

Ez 38, 21-23
21: Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému.
22: Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním.
23: Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.

Ez 39, 23-24
23: I poznají pronárody, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, takže všichni padli mečem.
24: Jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář.

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
zpět