794. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2012.

Nástroj: Jennifer (USA).


OPRAVDOVÝ POKOJ PŘICHÁZÍ ODE MNE


Mé dítě,

je tolik lidí, kteří touží po pokoji, ale nehledají jej na správné cestě. Opravdový pokoj přichází ode Mne, neboť Já jsem Ježíš. Mé dítě, když jsem chodil po zemi, nebyl jsem zproštěn zla. Přišel jsem do světa jako zraněný beránek a věděl jsem, že každým dnem přicházím blíže k těm, kteří Mě budou bičovat, korunovat trním a vydají Mě k ukřižování.

Mé děti, říkám vám s láskou, že jste byli stvořeny s určitou misí v tomto světě. Každá jednotlivá duše byla stvořena pro Boží záměr, a jestliže jste moji opravdoví stoupenci, tak obejmete kříž.

Vy, mé děti, nejste zbaveny zla, které je všude kolem vás. Kráčíte po té samé zemi, po jaké kráčel váš Spasitel, neboť Já jsem nežil v cizím světě, ale v tom samém, který byl stvořen pro vás, abyste Mě milovaly a sloužily Mi. Přišel čas, mé děti, abyste se probudily z vaší dřímoty, neboť stejný hlas, který vyvolal Lazara z hrobu, volá teď také vás. Stejné ruce, které uzdravily slepého, hluchého a ty, plné nemocí, se [k vám] napřahují. Má ruka se napřahuje, aby vás vedla po cestě ke spáse.

Já jsem Boží milosrdenství a mé srdce vylévá na vás lásku, která touží, aby vás přivedla do světla pravdy. Neobracejte své duše k velkému podvodníku, který vám slibuje bohatství a pozemské rozkoše v tomto životě a bude vás mučit v plamenech pekla na věčnost. Pojďte, mé děti, neboť každé z vás je pro Mne vzácné. Neusilujte o věci, které přivedou vaši duši do hrobu temnoty. Odpovězte na moje volání, drahé děti, neboť Já jsem Ježíš a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš
zpět