795. Poselství Boha Otce ze dne 2. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZAVRŽENÁ


Amerika je zmarněná, stejně jako všichni, kdo se Mi vysmívali a zesměšňovali mé svaté Slovo. Vy, kdo jste tak pošetilí, když věříte, že není nikdo moudřejší než vy, když ve skutečnosti nejjednodušší z mých lidí mnohokrát přesahuje vaše vědění celoživotního studia. Vy, kdo jste tak arogantní, když věříte, že jste nadřazení těm, jejichž odvážná víra mluví ke generaci za generací, jste byli předáni zavržené mysli a žádná kajícnost nebude [na vás] vylita poté, co vám již bylo ukázáno.

Nařídil jsem specifický plán zkázy pro ty, kdo znesvěcují mé svaté Slovo a všechny, kdo jdou proti Mně. Vy, kdo milujete hanebnost a nenávidíte spravedlivost: Připravte se! Pospěšte si, neboť vaše zkáza není daleko. Sešlu oheň a síru na vás na zemi, a pak ještě nad to budete čelit mému spravedlivému soudu.

Odvraťte se nyní od své zkaženosti a kajte se, nebo budete souzeni.

Bůh Otec


2Kor 13, 4-5
4: Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží.
5: Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

2Tim 3, 5-9
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6: Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
7: které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
9: Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.

Mt 7, 22-24
22: Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
zpět