796. Poselství Boha Otce ze dne 3. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ, NEBO VY


Mé děti, je mým přáním, abyste vyzrály k tomu, k čemu jsem vás v tomto čase povolal. Chci svatý lid, lid, který jde po mých cestách, jenž žije pod mým vedením. Žádám vás, abyste nemilovaly tento svět nebo rozkoše těla.

Zkoumejte své srdce a vaše dny. Jak trávíte svůj čas. Jsem to skutečně Já, koho následujete? Jsem to Já, komu sloužíte, nebo jste to vy samy?

Způsob, kterým žijete teď, rozhodne, jak budete žít v těchto časech trápení, protože ti, kdo potřebují očistu, ji pak obdrží.

Jaké jsou myšlenky, naplňující vaše srdce? Staráte se o druhé, nebo myslíte jen na sebe? Kajete se ze svých hříchů, nebo jen soudíte ty kolem vás?

Přeji si, abyste přemýšlely o těchto věcech, neboť brzy opustíte zemi a zápis o vás bude zapečetěn. Já jsem milosrdný a velmi trpělivý, ale mé Slovo je pravdivé.

Bůh Otec


Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

1Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

zpět