800. Poselství Boha Otce ze dne 6. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁRŮST ÚTOKŮ


Mé děti, nepřítel vašich duší zvyšuje v tomto čase své útoky proti vám. Musíte být stále na pozoru a naučit se rozpoznat, co je, a co není ode Mne.

Protože tyto útoky [počtem] stoupají, duchovní útoky budou také růst. Váš nepřítel nyní vysílá zadání, které zahrnuje mnoho měsíců vašeho času. Některé útoky budou přímé.

Poznámka: Když řekl "přímé útoky", viděla jsem v duchu, že nepřítel vlastně vysílá démonické duchy, aby se přímo utkali s Božími dětmi a snažili se je vyděsit.

Musíte se připravit na to, co uvidíte v tomto čase. Musíte se připravit na tyto útoky. Připravte se zakotvit v mém svatém Slovu, neboť v něm jsou všechny zbraně, které jsem vám zanechal.

Nepřítel vašich duší bude stále houževnatější, od nynějška až do konce. Připravte se, abyste mohly v těchto bitvách zvítězit. Připravte se dobře, mé děti.

Bůh Otec


Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Ž 3, 1- 8
1: Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2: Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3: Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“ -Sela-
4: Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
5: Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. -Sela-
6: Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
7: Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8: Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.

zpět