802. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. dubna 2019 na Velký pátek.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘICHÁZÍ UTRPENÍ A KAŽDÝM OTŘESE


Lidé Boha, kteří zůstáváte v řece Vody a Krve, které prýští z boku našeho Krále Ježíše Krista [Jan 19, 34]:

Kolik ran je na nejsvětějším Těle Krista, Krále vesmíru!
Kolik lásky k lidskému stvoření!
Kolik utrpení z neustávajícího nepochopení touto generací!
Kolik ran, jimiž náš Král a Pán stále trpí, Mu způsobují ti, kteří Mu neslouží srdcem, pohřbívají své svědomí, aby necítili nepohodlí!
Kolik ran na božském Těle našeho Pána Ježíše Krista Mu způsobil jeho vlastní lid?

Není to předzvěst očisty mystického Těla Kristova?

Hřích mocně vystupuje a okamžitě se dává na cestu po celé zemi prostřednictvím sdělovacích prostředků. Se stejnou intenzitou vše, co je nevhodné, v okamžiku dosáhne k člověku, proměňuje jeho mysl lidskou vůlí na hnijící stoku ďábelských činů a děl všeho druhu.

Lidstvo přijímá v euforii našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naši Královnu a Matku, a pak, ve stejném emocionálním stavu, je okamžitě odkládá stranou a odsouvá na poslední místo. Boží Slovo Krista je uvrženo do odmítnutí – takto jedná slepé lidstvo, nepřikládá žádnou víru znamením nebo signálům tohoto času. Neodvolávám se jen na ty, kdo se považují za církev, ale na celé lidstvo, které ztratilo hlad po božském a popírá Ducha Svatého, zarmucuje Ho, a tímto způsobem ztrácí božský původ [Mt 12, 31-32].

Naše Královna a Matka se dívá se smutkem na lid svého Syna, na své děti, na každého z vás a trpí kvůli neposlušnosti a odmítnutí těch, které přijala u paty kříže [Jan 19, 26]. Našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu je provolávána sláva, a pak je okamžitě odsouzen na kříž svým vlastním lidem, který se připoutal k ďáblu, a v něm k hříchu, pýše, aroganci, chtivosti a který tvrdostí srdce zaplavuje ty, kdo trpí. Ať se proto lidstvo připraví! Přichází utrpení a každým otřese.

My, nebeské legie, zůstáváme pozorní k slovu každého Božího dítěte, které s kajícným a pokorným srdcem prosí o naši ochranu a úkryt v boji proti duchům zla, kteří špiní Boží dům. Ďábel byl přijat s velkou úctou a lidstvo se pyšní ve svém úpadku. Před příchodem našeho Krále, musí být lidstvo očištěno: každé lidské stvoření projde sítem svých vlastních hříchů, které bude tak nelítostné, že někteří lidé nebudou schopni dále žít. Lidstvo půjde dál, jakoby se nic nestalo. Jak jen budete litovat, že jste nebyli poslušní, neživili se vysvětlením, které vám nebe poskytlo v každém odhalení!

Vy, kteří jste povoláni:

Živte se, duchovně podvyživení nevyrostete…
Posilujte se v Kristu, Králi vesmíru a jděte dál s rozhodností…
Naloďte se na člun a vyrazte na moře s pevným odhodláním, důvěrou a jistotou, že jste byli povoláni být částí věrného Zbytku…

Boží lidé, naše Královna a Matka, vaše Královna a Matka, bude odsunuta na velmi malé místo v církvi. Tím, že ji zneváží jako Matku, mají v úmyslu oslabit Boží lid ve chvílích, kdy všude bude vládnout rozsáhlý zmatek.

Démon, se svým dvojsečným mečem, vyvolá zmatek v Božím lidu, bude šířit zášť, rozdělení, pýchu, bude procházet napříč lidskou myslí, protože ví, že člověk chce svobodu, ale svoboda je moudrost, nikoli nevázanost, a aby byl svobodný, musí nejdřív přijmout víru.

Neztraťte víru, buďte stále těmi, kdo zbožňují našeho Krále a Pána Ježíše Krista, dívejte se za tento svět, tam, kde jen ti, kdo si zachovají jistotu v naplnění Božího Slova a jsou mu věrní, se mohou dívat a vidět požehnání.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael

zpět