809. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


OBĚŤ PŘÍJEMNÁ BOHU JE TA, KTERÁ NEJVÍC BOLÍ


Děti Boží:

Ve jménu Nejsvětější Trojice, sdílím vám Boží pokoj – nepostradatelný pro celé lidstvo, a aby Zlý vás nesvedl z cesty, k níž vás volá Boží Láska.

Musíte si udržet pokoj, abyste nebyli snadnou kořistí pro pokušení, do něhož vás Satan nechá rychle padnout a snadno nad vámi zvítězí.

Pro lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista je nutné, aby pochopili, že toto je rozhodující čas. Proto Zlý používá každou lest, kterou vlastní mezi svými podlými zbraněmi, aby zamlžil mysl Božích dětí. Ty, které najde vlažné ve víře, podnítí, že padnou do zhoubných činností a tímto způsobem jim snadněji nasadí pouta, které z nich udělají jeho otroky.

Náš Pán a Král Ježíš Kristus miluje vás všechny a nechce, abyste se zkompromitovali s ďáblem. Nepadejte do léček Satana: tato chvíle, tento okamžik je rozhodující. Nezapomeňte na Boží milosrdenství. I když je moře uvedeno do pohybu největšími bouřemi, a vlny se zvedají k člunu, jímž je každé Boží dítě, je v člověku velké dílo milosrdenství: "Dávejte, a bude vám dáno" [Lk 6, 38]. Naopak ten, kdo neodpouští, se stává svým vlastním nepřítelem, svým vlastním rozsudkem smrti.

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je nutné, abyste se pozvedli v duchu, ne abyste věděli víc, ale abyste cítili duší, viděli čistým pohledem a modlili se k Bohu za ty, kdo neodpouštějí svým bližním, protože to je vede ke ztrátě jejich duší, pokud se nekají včas. Když se člověku líbí ukazovat prstem, ať ukáže na sebe. Na jeho místě by se měl každý člověk stát Samaritánem, který jde a vidí svého bratra, ležícího v mdlobách na zemi, ovázat jeho rány a vlít do nich víno a olej, vzít ho do hostince a starat se o něj. [Lk 10, 25-37].

Boží lidé, máte povinnost ke Kristu, Pánu vesmíru:

Změňte, proměňte své životy!

Máte čas, než neočekávaně sestoupí tresty, které udeří. Nezapomeňte, že Boží Láska je nekonečná, Boží milosrdenství je nekonečné k těm, kdo napravují škodu.

To je porozumění, k němuž vás volá nebe: Hříšníci se musí kát a vy musíte zůstat zvlášť ostražití, abyste se nenašli mezi nimi.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus, naše Královna a Matka u vás nevyvolávají strach, ale upozorňují vás předem, abyste měli poznání a nezaspali v hříchu. Proroci předávají Slovo Otcova Domu, abyste v tomto čase byli připraveni. Kdyby vás nevarovali, opak by se stal pravdou, protože události přijdou a zastihnou vás spící. Boží Láska nechce, aby se to stalo jejím dětem.

Boží lidé, radujte se z kajícnosti, k níž se můžete uchýlit s velkorysým duchem v pokání.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tak mnoho lidí prosí nebe, aby soužení sestoupilo teď! A přesto… budou ti, kdo o to prosí, spravedliví? Neboť utrpení přijde na celé lidstvo, nejen na některé, ale na hříšníky, a i ty bez hříchu. V těchto časech budete zkoušeni ve víře, proto vší silou proste o neochvějnou víru.

To je úkol Božího lidu: modlit se za jiné, prosit o neochvějnou víru, takovou víru, která vás nepovede k opuštění Krista v bolesti, zkouškách, potížích, uprostřed pronásledování, masakrů, v hladomoru… víra, víra, víra! My, nebeské armády, křičíme do lidských uší: víra v Boha!

Vesmír zkouší člověka, Slunce je ztemnělé a zkouší člověka. Voda moří a vody dešťů zkoušejí člověka, proto musí být víra neochvějná. Bůh nezklame člověka, který mu patří. V tom čase se lidstvo musí připravit stěhovat se z jednoho místa na druhé kvůli k tvrdosti událostí.

Zůstaňte bdělí, oběť příjemná Bohu je ta, která nejvíc bolí. Ve Varování se uvidíte takoví, jací jste, proto byste neměli otálet, obraťte se teď!

Z vesmíru přichází velká, neočekávaná hrozba: víra bude nepostradatelná.

Boží Láska vám odhalila své velké milosrdenství prostřednictvím "Zázraku pro Ameriky": zůstaňte v pokoji, víra je nepostradatelná. Náš Král a Pán Ježíš Kristus dal svému proroku datum této události, aby vám ji oznámil už předem, aby ti, kdo mohou, tam mohli přijít, protože podmínky nebudou takové, jako jsou nyní. Ale aby byli vyléčeni, víra a lítost nad spáchaným pochybením musí růst.

Boží lidé, náš milovaný a nejdražší anděl pokoje přijde k lidstvu, aby vám pomáhal a varoval vás: Boží děti nebyly nikdy opuštěny.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Jižní Afriku, trpí kvůli lidem bez soucitu.

Modlete se za Japonsko, příroda je silně udeří.

Modlete se za Kolumbii, trpí.

Modlete se za Anglii, lidé se rozohní.

Děti Nejsvětější Trojice, neodmítejte v tomto čase volání Otcova Domu, kdy církev potřebuje všechny modlitby, aby zůstala stát.

Začínáte velmi speciální měsíc, měsíc naší Královny a Matky. Je nezbytné, aby ve všech církvích světa a všech domovech, které jsou k tomu připraveny, jste se modlily svatý růženec za mír ve světě.

V den 13. května se musíte znovu zasvětit naší Královně a Matce, vaší Královně a Matce, abyste pod její ochranou a s její pomocí, mohly být posíleny v lásce, naději a dobročinnosti, přímluvou vaší Matky.

Přijměte tuto žádost, je nanejvýš důležitá.

My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.

Všem lidem dobré vůle…

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael

zpět