814. Poselství Boha Otce ze dne 16. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘED VÁMI JE INTENZIVNĚJŠÍ PŘÍPRAVA


Mé děti, duchovní bitvy před vámi nejsou jako ty, na které jste trénovaly dříve. Podmínky, v nichž budete bojovat, budou odlišné od těch, které byly před nimi. Nyní musíte trénovat mnohem silněji.

Když vás povedu do nějakého z vašich tréninků, nebudete rozumět tomu, co se děje, nebo proč, ale konec (výsledek) zdůvodní, čím jste prošli. Musíte Mi vždy plně důvěřovat, abyste získali všechnu moudrost, kterou po vás požaduji, abyste si ji z těchto zkušeností odnesli.

Váš nepřítel jde po vašich duších, a jde také po vašem životě, abyste nemohly být mými svědky na zemi. Musíte hlídat vše, co nyní děláte – nedávejte mu místo, mé děti. Když zhřešíte, dáváte mu místo ve svém životě a právo přinést vám zničení.

Bůh Otec


Ef 6, 11-18
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

Ef 4, 27-30
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
30: A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

zpět