815. Poselství Boha Otce ze dne 17. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ INTENZITA


Mé děti, hodně se toho odehrává ve sféře, kterou nemůžete vidět. Bitva se rozpaluje do intenzity dříve na zemi nikdy neviděné a brzy se přelije do sféry, kterou vidět můžete. Musíte se připravit na tyto změny.

(Pochopila jsem, že míní připravit se duchovně studiem jeho Slova o tom, jak nás má v dlaních své ruky a je s námi, ať se stane cokoli).

Poznámka: Ve čtvrtek pozdě večer, jsem v duchu pocítila silný posun. Věděla jsem, že něco bylo dáno do pohybu, ale nebylo mi ukázáno, co to bylo. Stále se modlím, abych měla více vhledu do těchto událostí.

Plány se začínají realizovat. (Viděla jsem plány útoku, podobné teroristickým útokům a útokům na ostatní země) a hodně akcí si proklestí cestu (z duchovního do fyzického).

Modlete se. Soudy jsou stanoveny. (Zpečetěny). Modlete se, abyste je mohly snést.

Bůh Otec


1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.

Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Zj 12, 9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

Jl 4, 9-12
(*)
9: Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci!
10: Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Slaboch ať zvolá: "Jsem bohatýr!"
11: Pospěšte na pomoc, všechny okolní pronárody, a shromážděte se! – Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry! –
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol.

Ž 144, 1: Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!

Dt 20, 3-4
3: Řekne jim: "Slyš, Izraeli! Dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hrůzu.
4: Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás."(*) Poznámka překladatele: Jl 3, 9-12 je uvedeno chybně).

zpět