816. Poselství Ježíše ze dne 11. května 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ SRDCE SI VŠÍMÁ KAŽDÉHO TEPU MÝCH DĚTÍ


Moji milovaní lidé:

Mé srdce si všímá každého tepu mých dětí, a když rytmus srdce jediného z nich se mění, okamžitě posílám pomoc z mého Domu, aby cokoli, co se mu stalo, bylo zmírněno tak, aby se vrátilo a zůstalo v mé harmonii Lásky, aby Stvoření mohlo přijímat tlukot srdcí mého lidu v souladu s mým, pokud si to lidské stvoření přeje.

Moji milovaní lidé, toto je čas milosrdenství mého srdce k lidem a současně je to okamžik pro svobodné rozhodnutí člověka pro spásu, nebo k setrvání ve zlu [Dt 30, 15-16].

Je to výjimečná a jedinečná chvíle, v níž existují dvě zcela pevně určené cesty: dobro, nebo zlo. Proto byste se neměli vracet zpět. Potřebuji, abyste pochopili, že tento okamžik je pro mé lidi mimořádně vzácný a nesmíte jej promarnit.

Musíte být neúnavnými hledači dobra, a kde najdete zlo, tam musíte vnášet dobro, aby duše nebyly odděleny od mého Boku, ale spíše, aby každý člověk mohl být dělníkem na mé vinici, jenž pracuje bez odpočinku, před koncem tohoto času, zkráceného vlivem vnějších a vnitřních událostí na Zemi, které zrychlují její otáčení a vychylují její osu, ovlivňují člověka nemocemi, které způsobují emocionální nerovnováhu, závratě, nemoci srdce, ztrátu tělesné rovnováhy, stejně jako nevysvětlitelnou úzkost. Děti, to vše zdůrazňuji, abyste si byly vědomy, že změny na Zemi přímo ovlivňují lidská stvoření.

Naléhal jsem na vás, abyste si zachovaly víru. Navzdory porážkám, navzdory vašemu zraněnému egu, zkouškám, pro něž nemáte vysvětlení, nemocem všech druhů, udržujte si neochvějnou víru.

Víte, děti, Zlý využívá stejné odchylky Země, které ovlivňují člověka, aby vás odvrátil od mých záležitostí, odchýlil od naplňování Božího Zákona, odvedl vás od Zákona lásky k bližnímu, od dobročinnosti, dokonce od samotné naděje, abyste se ponořily do malomyslnosti a tím, že nenacházíte okamžitá řešení, vás vedl k unáhleným rozhodnutím.

Z tohoto důvodu je více případů lidí, kteří si berou život, odtud pocházejí zničené rodiny, odtud vychází lidská neschopnost čelit životu s jeho událostmi, proto se člověka zmocnila slabost a mé Slovo už není respektováno a je mu dáván jiný význam, který nenacházíte v Písmu. Proto jste překroutily Přikázání, přírodní Zákon vztahující se na muže i ženy:

Z tohoto důvodu některé ženy se oddávají zhýralosti a nechávají potratit své děti. Neschopnost vzít na sebe zodpovědnost je zakořeněna v nedostatku znalosti o existenci Nejsvětější Trojice a mé Matky, v lehkomyslnosti rodičů, v neúctě k starším lidem a ve snadnosti, s jakou mladí lidí lidé dostávají to, co chtějí. To je přivádí k neschopnosti.

Ale Já nezprošťuji člověka odpovědnosti. Ten, kdo je slabý, je slabý proto, že nehledá být posílen Mnou a nachází potěšení v tom, že je slabý a nesnaží se prosit mého Ducha Svatého o dar rozlišení.

Proto se množí ti, kdo říkají, že znají budoucnost, ti, kdo pracují s ďáblem, ti, kdo se na vás dívají a popisují vaše životy.

To je důvod, proč lidstvo přitahuje zlo, proto ďábel rozdmychává moc čarodějnictví kvůli nedostatku víry člověka ve Mne.

Každého z vás jsem volal jménem, volal jsem vás, abyste zůstali na cestě obrácení a aby každý váš krok, který uděláte, byl namířen ke Mně, jakkoli těžké mohou být okolnosti. Vy znáte mé cesty velmi dobře. Pokud se nesetkáte s potížemi, ptejte se sami sebe, kterou cestou jdete.

Lidstvo žije jako robot, provádějící rozmary Zlého. Už nedokážete rozlišit dobro od zla, vše je pro vás dobrem, i když pracujete pro zlo.

Hustá temnota sestupuje na Zem. Temnota, která bude postupovat kvůli plynům velkých vulkánů, které se stanou aktivní, sníží teplotu Země, jak už se to stalo dříve, až na to, že tentokrát to bude trvat déle.

Moji lidé, nenechejte se uchvacovat chvilkovými záležitostmi. Všechno pomine; co musíte obohatit, je vaše duše. Připravte se na velké změny, kterým bude čelit celé lidstvo.

Lidstvo bude i nadále nemocné v duchu, bude se nořit se do páchnoucího hříchu, navzdory odhalením, která jsem vám dal poznat a která netvoří shluk věšteb, ale jsou naplněním skutečných událostí, ke kterým dochází po celé zemi.

Člověk odmítá autoritu, bludy jsou rychle šířeny a vítány s radostí a moji lidé jsou ve zmatku. Moji posvěcení synové musí žít ve skromnosti, musí žít příkladný život a být obezřetní v řeči, oblékat se důstojně, aby se odlišili od běžného lidstva. Kázání musí být přednáškami a poučením o Mně, lekcemi o praxi pro mé lidi, lekcemi probouzející duše a vnášející do nich žíznivou touhu, aby Mě našli.

Modlete se, mé děti, modlete se za svatost všech a znásobení víry v mých lidech.

Modlete se, mé děti, modlete se, hlad se šíří po celé zemi kvůli počasí a nákazám.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko, sociální bouře přicházejí.

Jste pronásledováni Zlým. Nejlepší obranou je stálost ve víře a zůstat ve stavu milosti. Když zlo na vás číhá, modlete se krédo a ruku s krucifixem pozvedněte nahoru. Ale musíte být ve stavu milosti.

Mé děti, zasvěťte se mé Matce, ona, žena oděná sluncem [Zj 12, 1], je tou, která zastíní Zlého svou čistotou a způsobí, že se dá na ústup, když se bude zdát, že již nad člověkem zvítězil.

Milujte mou Matku, kterou jsem dal mým dětem, aby je vedla k naší Nejsvětější Trojici.

Milujte ji a buďte opravdovými dětmi mé Nejsvětější Matky.

Žehnám vás.

Váš Ježíš

zpět