819. Poselství Boha Otce ze dne 23. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OVLÁDNUTI ZLEM


Mé děti, vaše mysl nemůže chápat, jak se změní vaše životy, až Satan sestoupí k vám. Jeho zloba nemá hranic a ti, ponechaní na zemi, se setkají s novými druhy zla, předtím nikdy nevídanými.

Země je již plná násilí a zla. Bezbožnost vládne do určité míry, ale až Satan k vám sestoupí, zlo bude panovat otevřeně. Zlo zaplaví Zemi a zasáhne lidi a oblasti, kde byste to nikdy nečekaly. Nebude nic, co byste mohly učinit, abyste to zastavily, neboť vše, co je v mém svatém Slovu, musí být naplněno, aby mohl přijít konec.

Zlo ovládne vaše vlády a válka propukne. Neklid se bude rozmáhat a boje budou všude. Choroby a epidemie budou běžnou věcí. Hladomor bude všeobecný. Až se lidé stanou zoufalejší, nikdo nebude nikde v bezpečí.

Není to mé přání, aby moji praví lidé byli svědky přicházejícího zla. Přeji si, abyste všichni byli se Mnou doma, ale pro ty, kdo se nazývají mým jménem a nepodřizují se Mi, tomu tak nebude, neboť ti se budou nacházet v období očišťování.

Kajte se ze svých hříchů a podrobte se Mi teď, abyste neviděli zlo, které přichází, neboť Země bude jako peklo, a vy nebudete chtít tam být.

Bůh Otec


Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Zj 12, 9-17
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Mt 10, 27-29
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

Lk 15, 10: Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.

zpět