820. V souladu s žádostí našeho Pána Ježíše Krista o novénu z 22. dubna 2017:



Duch Svatý


MÝM LIDEM DÁM MILOST PEVNOSTI VE VÍŘE, pokud se budou devět dní před svatodušními svátky ke Mně modlit a oddají se Mi každý den této novény svým tělem, svou duší a duchem sjednocených v lásce, zaslíbení, s probuzeným vědomím a odpoutáním od všeho, co je světské. Je po vás žádáno zůstat v tomto stavu vnitřního pokoje, milosti a lásky nejen během těchto devíti dnů, ale rovněž během zbytku vašeho života.

Každý člen Božího lidu je vyzván obětovat Duchu Svatému novénu, které dává přednost. Tato začíná 31. května a končí 8. června, protože Svatodušní neděle připadne na 9. června 2019.

Níže navrhujeme následující Novénu k Duchu Svatému, která byla naším Pánem dána paní Luz de Maria dne 17. ledna 2011.


MODLITBA K DUCHU SVATÉMU


Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, přijď a naplň svými dary toto tvé dítě. Boží nádhero, posvátný ohni, zdroji krystalicky čistého bratrství. Živote křesťanů, opoře chudých, světlo v temnotách, teplo v chladu, probuď mou spící bytost, pozvedni mou duši k Tobě.

Přijď, Duchu Svatý, dej mi svou moudrost, abych jednal správně.

Dej mi svatou inteligenci, která přitahuje mé bratry, abych se necítil nadřazený svým bližním, ale abych byl mezi nimi nejmenší, abys Ty mohl jimi se silou proudit.

Přijď, vezmi mou mysl a obnov ji, abych byl ozvěnou tvého hlasu, jímž mohu poradit bližnímu v tvé Boží vůli a ne v té mojí. Dej mi sílu, abych neklopýtl a byl schopen odolat a obstát, dívaje se na Tebe, okouzlen tvou silou, abych byl věrným apoštolem. Tvým věděním, ó božský Duchu, ať jsem odleskem, ať mohu hledat tvou slávu a odpuzovat ode sebe vše světské. Pronikni hlubiny mého srdce a naroubuj v něm tvé milosrdenství, abych mohl milovat z tvé vlastní Lásky. Uskutečni ve mně zázrak strachu z Boha, dej mi žízeň po duších, abych bez ohledu na nikoho, pracoval pro tvé království.

Ó, Duchu Svatý, naplň mě darem opravdové lásky. Děkuji ti Svatý Boží Duchu, žij ve mně ve vší plnosti, vědom si mé potřeby, abych Tě ve vší svobodě mohl zavolat, abys si vzal do vlastnictví můj život. Děkuji Ti, ó Boží dobroto, milosrdný vladaři, posvátný ohni. Amen.

Imprimatur: Msgr. José Oscar Barahona Castillo, Emeritní biskup v San Vincente, El Salvador.


Každý den prosíme o všechny dary Ducha Svatého.

1. dar: Dar moudrosti
Přijď, Duchu Svatý, uděl nám milost vážit si a oceňovat dobroty nebe a ukázat nám prostředky jak je obdržet. Sláva Otci…

2. dar: Dar pochopení
Přijď, Duchu Svatý, tvým darem pochopení osviť naši mysl o tajemstvích spásy, abychom jim dokonale porozuměli a přijali je s vroucností. Sláva Otci…

3. dar: Dar rady
Přijď, Duchu Svatý, svým darem rady, přiměj naše srdce jednat s bezúhonností a spravedlivostí ve prospěch náš a našich bližních. Sláva Otci…

4. dar: Dar statečnosti
Přijď, Duchu Svatý, tvým darem statečnosti posil nás svou milostí proti nepřátelům naší duše, abychom mohli obdržet korunu vítězství. Sláva Otci…

5. dar: Dar poznání
Přijď, Duchu Svatý, tvým darem poznání nauč nás jak žít mezi světskými věcmi, abychom neztratili ty, které jsou věčné. Sláva Otci…

6. dar: Dar zbožnosti
Přijď, Duchu Svatý, tvým darem zbožnosti povzbuď nás, abychom žili tento život skromně a zbožně, abychom v příštím životě mohli dosáhnout nebe. Sláva Otci…

7. dar: Dar obavy z Pána
Přijď, Duchu Svatý, tvým darem obavy z Pána, obtoč naše těla tvou obavou, abychom tak mohli pracovat pro spásu našich duší. Sláva Otci…

Poslední modlitba
Spolu s Blahoslavenou Pannou Marií, snažně prosme o dar Ducha Svatého:

…Přijď, Boží Duchu, přijď se svou mocí, obnov celou mou bytost a jako nového člověka v Tobě, obnov mou mysl a mé myšlenky a učiň, aby tlukot mého srdce byl stálý a udržel mě být jedno s Tebou, ó Nejsvětější Trojice.
(Modlitba daná paní Luz de Maria Blahoslavenou Pannou Marií dne 8. srpna 2012).


Tuto novénu můžeme posílit půstem.







Poznámka admina: materiály k překladu přišly jako obvykle pozdě. Ale myslím, že i přesto se můžeme novénu modlit.



zpět