822. Poselství Boha Otce ze dne 22. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BLÍŽÍ SE TO


Konec je nyní blízko pro všechny. Mé děti budou volány domů jako první. Nakonec bezbožnost ovládne svět a poslední ze zkažených bude předán nepříteli živý. Konec bude naprosto hrozný, ale radujte se, mé děti, neboť uvidíte nové nebe a novou zemi.

Využijte svůj čas přimlouváním za ztracené duše mezi vámi a za všechny, které milujete, a Já je zachráním.

Mé Slovo je pravdivé, mé děti a všechno, co jsem vám zde předpověděl (v mém Slovu), se blíží.

Bůh Otec


Iz 65, 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.

Iz 66, 22: Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.

2Petr 3, 12-14
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14: Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

Zj 21, 1-3
1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.
zpět