825. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. května 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


AŤ SE STANE COKOLI, UDRŽTE SI VÍRU


Boží lidé:

Boží požehnání sestupuje na každého z vás.

Milované Boží děti, náš Král a Pán Ježíš Kristus volá k nám s velkou bolestí:

"Vidím, jak v lidských bytostech uhasíná plamen mé Lásky. Kdyby stvoření byla ochotná milovat v mé podobnosti, jejich pocity, díla a jednání vůči svým bratrům by byly tak povznesené, že by jediným pohledem, myšlenkou, v okamžiku poslali, co jejich bratři potřebují, buď na fyzické, nebo duchovní úrovni, a potřeby jejich bližního by v té chvíli byly zabezpečeny."

Boží děti, jak zapomínáte na velikost, kterou Boží Láska přináší lidskému stvoření, třebaže jí má jen velmi malé množství! Tím, že dovolíte vašemu stavu vědomí kolísat, pohrdáte velikostí toho, co je láska k Bohu a bližnímu. Vše, co obdržíte, jsou spíše drobky, které brání požehnání duší, a přitahují částečky citů, které jsou v rozporu s láskou, brzdí ji a způsobující vážnou degeneraci v duchu těch, kdo nežijí Boží Lásku v její podstatě.

Boží muž není ten, kdo sbírá semena nevědomosti.

Boží muž je ten, kdo miluje sebe a svého bližního, nikoli ten, kdo má prázdnotu lásky ve svém slovu.

Zlo se rychle šíří přes celou Zemi a vybudovalo si úkryty ve stvořeních, která jsou slabá ve víře, slabá v rozumu a neovládajících svou mysl. Člověk ji neudrží a ta létá, kam by neměla a vrací se zpět neblahými a temnými způsoby, které do člověka vstupují v příbytcích duchovního klamu, aby se ztratil.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, každé z vás jste bylo povoláno jménem, abyste vytvořily Boží lid v těchto obtížných časech bouřlivých větrů, které přinášejí sami démoni, aby se šířili rychleji a nedali člověku čas najít útočiště a zachránit se před odvlečením.

Přikázání Božího Zákona jsou pošlapána, znevažována, překroucena, a to člověka nepohne, ale povzbudí ho věnovat se hříchu. Lidstvo se nevrací k Písmu svatému, a proto je nejisté, že právě zde může vidět znamení blízkého naplnění odhalení, která naše a vaše Matka a Královna Nebe a Země dávala po celé zemi svým dětem. Proto mnohá Boží stvoření jsou před zlem zticha, protože nevěří v naplnění proroctví a pohrdají jimi, a tak zvyšují moc Zlého nad lidstvem.

Boží lidé se musí rozšířit po zemi, každá bytost musí mít duchovní sílu tisíce mužů a být nástrojem evangelizace a spásy pro své bratry.

Buďte velcí a opravdoví ctitelé naší Královny a Matky a buďte jako ona. Jako Blahoslavená, byla prvním apoštolem svého Syna – byla uvážlivá, pokorná, byla tou, která si byla vědoma všech potřeb, ale držela se na posledním místě. Proto ochraňuje všechny své děti zaháněním ďábla, aby vás uchovala v jednotě, která je znamením Boha.

Ať se stane cokoli, udržte si víru, oddanost Bohu a naší Matce a Královně jako pravé duše, zamilované do toho, co je věčné, abyste se vyhnuli nebezpečí pro vaši spásu na cestách zla, nemorálnosti, duchovní zkaženosti a násilí.

Jako Boží poslové a společníci lidí na cestě, naléháme na vás, abyste se nebouřili proti našemu Pánu a Králi Ježíši Kristu. Okamžik je jen okamžikem a my bojujeme kvůli aroganci padlých andělů – v přítomnosti trpíme kvůli bezohlednému, bezcitnému a prospěchářskému lidstvu.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Kolumbii, její půda se třese.

Modlete se za Chile: trpí, a vy, jako Boží lid se musíte modlit za tento národ.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lidská mysl je rozrušená.

Boží lidé, buďte pokorní, abyste mohli obdržet moudrost pro tento čas zmatku a pronásledování.

Buďte pokorní, abyste mohli splynout s Nejsvětějšími Srdci našeho Krále a naší Královny a zabránili, aby lidské srdce, podnícené světem, se proměnilo v kámen.

Modlete se v síle a se stálostí, které jsou nutné pro tento čas, abyste nepohrdli věčnými statky, vy, kteří jíte med a mléko, jste se nestali duchovními žebráky, kteří jdou z místa na místo uprostřed uvažování bez základů, v němž se vydáváte na scestí.

Vy, kdo jste si vědomi potřeb lidstva a toho, co musíte napravit, čiňte pokání, buďte částí těch, kdo žijí ve stálém zbožňování Boha, aniž byste pronesli slovo, buďte těmi, kdo obdrží korunu slávy.

Nebuďte mezi těmi, kteří kvůli sebelásce, sami ztrácejí věčnou spásu v tomto rozhodujícím okamžiku.

Jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.

Všem lidem dobré vůle…

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michaelzpět