827. Poselství Boha Otce ze dne 31. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVUJTE SE


Mé děti, soud přichází do každé domácnosti. K některým dřív než k ostatním. Buďte si jisté, že jste připraveny. Udělaly jste všechno, co jste mohly, pro mé království? Jdete v lásce ke svým bližním? Jste zakořeněny a s dobrým základem v mém svatém Slovu?

Tak mnoho mých dětí si myslí, že jsou připraveny, i když nejsou. Své životy žijí v jednom kole, plné světské zábavy a požitků a nemají žádnou představu, co je teď právě před nimi.

Chci, abyste se připravily. Chci, abyste se snažily kráčet po mých cestách – šly v lásce, ctily mé Slovo, šly cestou, která vzdává čest mému velkému Slovu.

Každý den si pozorně vybírejte, jak strávíte svůj čas a vaše požehnání, neboť vás pozoruji.

Bůh Otec


1Petr 4, 15-19
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být proto, že někoho zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí jiných lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to však napřed u vás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
19: A tak ti, kdo trpí podle vůle Boží, ať se poroučejí do ochrany věrnému Stvořiteli v konání dobra.

zpět