833. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MOJI LIDÉ NEVIDÍ HLOUBKU KONFLIKTU DOBRA SE ZLEM


Můj lide:

moji milovaní lidé, Já vás neopustím, když jste nejvíc obklíčeni ďáblem. Naopak, ochráním vás a pošlu mé nebeské armády k záchraně i jediné duše, ale ta duše musí chtít být spasena a zůstat připravená, aby byla zachráněna.

To neznamená, že můj lid nebude trpět pro svou vlastní očistu, neznamená to, že se bude těšit z nebe už předem. Spolu s celým lidstvem, mé děti projdou sítem zkoušek a vyjdou z nich vítězně.

Lidstvo bylo zkoušeno a trpělo nepopiratelnými soudy kvůli slabosti ve víře a kvůli pohotovému přivítání, které nabídlo ďáblu. Jeho strategie překonala mé děti a ty se dostaly do spáru závisti, špatného rádce, který vás chtěl vést k dosažení mé vůle, aniž byste prošly cestou tohoto "božského Sochaře".

Bitva mezi dobrem a zlem existuje, a přesto člověk není schopen si udržet zkušenosti, ale pokračuje v utrpení kvůli své vlastní neposlušnosti.

Moji lidé se dívají na dějinné události jako na nevýznamné a ti, kdo žijí v tomto čase, kdy ďáblovo pronásledování se šíří po celé zemi v horlivé snaze o ztrátu duší, pohlížejí na mé Slovo a na Slovo mé Matky s nedbalostí, aniž by si je vůbec uvědomovali.

Dívají se na špičku ledovce, bez toho, že by do hloubky rozebírali to, co žijí v přítomnosti a co budou žít v budoucnu. Říkají vám o mírových dohodách a vy si neuvědomujete, co předjímá mé Slovo, abyste se mohli probudit před bouří. Neposlušnost činí mé děti slepé a hluché, ďáblova mazanost kalí vaše myšlení jako řeky bahna, moji vlastní se stávají nakaženými a trpí těžkými duševními nemocemi.

Tato nákaza, která v tomto stadiu dějin lidstva zaskočila mé vlastní, je zcela zaměřena k tomu, aby zvrátila mysl člověka, k zhroucení vědomí, aby chaos se zmocnil mých dětí, které jsou jako čluny zmítané vlnami.

Země změnila svou osu, magnetismus ji unáší do jiného směru, který způsobuje velké a neočekávané účinky na Zemi, na člověka a na celou přírodu. Tak je to s mými dětmi – magnetismus, který vytváří Zlý, způsobuje, že lidstvo mění své myšlenky, svůj vkus, své touhy, své záměry, a z jednoho okamžiku na druhý je přetváří na úplně jiná stvoření. Moji lidé nevidí hloubku konfliktu dobra se zlem, neznepokojují se, když vidí šíření norem, které jsou v rozporu se Mnou ve všem, co reprezentuje Mne. Nehledí na zhoubné plány hříchu, schvalované v národech, nevidí, jak jsem krůček po krůčku, s velkou diplomacií, odstraňován z mého Domu, z mých kostelů – ale co je vážnější, jak Mě člověk, svou vůlí, odstraňuje ze svého života.

"Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát" [Ef 6, 13].

Moji lidé žijí velkou univerzální bitvu, prorokovanou mezi "dobrem a zlem", ale nechtějí tomu věřit. Mnohé z mých dětí přijaly ďábla, jeho zvrácenosti, jeho způsoby extrémní nemorálnosti, smrti, která je povede ke ztrátě jejich duše, když se nebudou kát. Zapomínají na Boží Zákon, opovažují se znesvěcovat, co patří mému Domu, páchají svatokrádežné činy, aby uspokojily ďábla. Toto nahromadění zla obsahuje v sobě sílu vlastního jednání a činů Zlého, a protože nejste pevní ve víře, nemůžete být neochvějní.

Živte se mým Tělem a mou Krví, modlete se a buďte mou Láskou, mým milosrdenstvím a mou nadějí pro své bratry.

"Mé království není z tohoto světa" [Jan 18, 36], mé království bude žít navěky věků.

Moji lidé by měli znát proroctví, která má Matka a Já jsme vám dali, abyste nebyli nalezeni spící.

Moji milovaní lidé, neměli byste nechat to, co se děje na Zemi, bez povšimnutí. Znamení a signály jsou předzvěstmi pro ty, kteří spí, aby je vyburcovaly k probuzení.

Má Matka připravuje můj Druhý příchod a ona, svou rukou, přivede mého anděla pokoje k mým dětem, aby vám dal mou Lásku, aby vás vedl a posiloval vás. Pak nevěřící uvidí mého anděla pokoje a budou mu naslouchat a znovu získají naději.

Má Matka – Brána nebes, Jitřní Hvězda, Slunce, které nikdy neztemní, je nařízením naší Nejsvětější Trojice Archou Spásy v posledních časech. Má Matka Mě nosila ve svém lůnu a toto požehnané lůno bude tím, co povede můj lid ke Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za Západ, stal se zamořeným a neposlouchá Mě.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste vydržely až do konce.

Modlete se, mé děti, modlete se, za Kanadu, neočekávané přijde na tuto zemi.

Moje milované děti, probuďte se! Mé volání je naléhavé, nespěte!

JÁ ZVÍTĚZÍM! [Mt 16, 18].

Žehnám vám.

Váš Ježíšzpět