834. Poselství Boha Otce ze dne 10. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PEKLO NA ZEMI


Mé děti, brzy přijde čas pekla na zemi. V čase pekla na zemi se lidé budou bát o své životy. Životy mých lidí nebudou znamenat nic, a soucit odejde ze země…

Bude panovat zlo a smrt. Epidemie budou všední věcí a hladomor bude rozsáhlý. Ty děti, zanechané pro tento čas, poznají jen bídu.

Nestvořil jsem vás, abyste prožily peklo na zemi teď, nebo potom. To je, co si zvolíte, když se odmítnete podrobit Mně, činit mou vůli a dovolit mé očišťování.

Zvolte si moudře, mé děti. Zvolte si moudře.

Bůh Otec


Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
zpět