836. Poselství Boha Otce ze dne 12. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOCNÉ ZBRANĚ


Mé děti nevyužívají mocných zbraní mého Slova, mého jména a Krve mého Syna, prolité na Kalvárii.

Proč tak odkládáte na později bojovat s nepřítelem, který usiluje vás zničit? Proč se před ním hrbíte, když už byl poražen? Proč mu dovolujete krást od vás a těch, které milujete, znovu a znovu?

Proč se obáváte jeho moci, když Já jsem o tolik větší. Vezměte dnes svůj kříž a následujte mého Syna, neboť On je vaší nadějí v tom, co má přijít. Když se pokoříte před jeho vládou, vaše síla vzroste a bude vám dáno poznání.

Dal jsem vám prostředky, abyste bránily sebe a všechny, které milujete, ale vy jste zanedbaly využít moc a výzbroj, kterou jsem vám zanechal. Postavte se do mé obrovské moci a bojujte se zbraněmi a poznáním, které jsem vám dal!

Bůh Otec


Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha", jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

zpět