838. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYDRŽTE TO


Až peklo přijde na zem, musíte posílit své srdce, aby se drželo pevně. Musíte uchovat své srdce, aby bylo silné s ohledem na katastrofy, tragédie a nevyslovitelnou bolest. Smrt a žal vás obklopí a dotknou se také vašeho vlastního života. Epidemie se rozšíří a nic nebude, jak bylo, neboť konec je blízko.

Musíte si udržet svou víru silnou a nezapomeňte, proč věříte. Musíte mít důvěru, i když vaše modlitby nejsou vyslyšeny, i když ti, které milujete, vás zradí a opustí vás. Musíte stále věřit. Stůjte pevně ve víře, mé děti.

Vydržte to. Udržujte si víru. Vyznávejte svou víru.

Přetrpte to, až do konce, abyste mohly být zachráněny.

Bůh Otec


Mt 24, 12-22
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
16: tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;
18: a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
19: Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
20: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
zpět