842. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. června 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE POCHOPIT, ŽE NIC NENÍ VAŠE


Milovaní Boha,

ať je požehnání našeho Krále a Pána Ježíše Krista růstem a uvědomováním si neustálých útoků, kterým čelí Boží lid.

Musíte stát jako hlídka, která neopouští svou pozici, stojí s pohledem stále upřeným, aniž by se nechala rozptýlit, abyste mohli najít poklad, který se stále vynořuje z lidské bytosti, dívající se nejen očima těla, ale očima duše, protože očima těla vidíte ovoce, zatímco oči duše je násobí.

Člověk vlastní duchovní velikost, v níž mají být nalezeny dary Ducha Svatého. Nyní je pro vás přesně ten čas, abyste vymačkali Boží nektar z každého daru Ducha Svatého, abyste s hloubkou každého daru, obnovili svou oddanost Boží vůli, kterou jako Boží stvoření, musíte naplnit.

Boží děti, musíte vlastnit dar Lásky, aby zbývající dary byly vylity na vás, abyste nesloužily jen jako diváci, ale abyste účinkovaly v životě, byli činitelé ve společnosti, aktivní účastníci ve společenstvích, na pracovních místech, účinkující, kteří šíří lásku, která přebývá v každé osobě, nejen být ubohými diváky, kteří nenesou ovoce. Musíte být těmi, kdo ochraňují setbu, rozsévají a dávají na ni pozor s oddaností, aby hmyz, který přichází se záměrem pohltit úrodu, nedokázal ji zničit a tak, nakonec, se objevíte před naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem s hojnou úrodou pro Boží slávu.

Musíte pochopit, že nic není vaše, všechno je Boží vlastnictví, a že stejným způsobem, Boží Láska podniká kroky, aby lidská bytost pracovala a jednala v dobru.

Jak jen my ochraňujeme lidstvo před neustálými nástrahami zla, kterým čelí člověk, který nás odmítá a přijímá zlo! Přesto až dosud, protože víme o krizi víry, v níž kráčí lidstvo, stále je osvobozujeme tam, kde nám lidská vůle dovolí to učinit.

Boží děti, nechci u vás vyvolat strach: Bůh je Láska a posílá mě z Lásky vás varovat, aby duchovní otupělost vás neuchvátila do pout nevědomosti.

Probuďte se, modlete se za celé lidstvo, dejte ve známost záměry Boha a chaos panující v lidstvu kvůli nerespektování Božího Zákona.

Jako Boží lid vás vyzývám k modlitbě a k praktikování modlitby, abyste se odvrátili od světského a radovali se z toho, co je duchovní, protože víte, že i když odmítnete Boží Zákon, můžete pokračovat s  pevností toho, kdo ví, že existuje jediný Bůh "PŘED KTERÝM SE MUSÍ OHNOUT KAŽDÉ KOLENO"…

Pokora je velkou ctností pravého Božího dítěte. Proměňuje zatvrzelost v poslušnost, ztrátu odvahy v jistotu, hloupost ve světlo, netečnost v lásku k bližnímu, vyprahlost v hojnost vody, nedostatek chuti v hlad po Božím Slovu. Aniž bychom zapomněli, že "je mnoho povolaných, ale málo vyvolených".

Vy, vyvolení nejvyššího, neztrácejte ani okamžik, neboť v hloubi vaší bytosti víte, že dveře byly otevřeny, aby člověk této generace křičel k Bohu a smířil se se svým Stvořitelem, kál se z urážek, bludů, svatokrádeží a své velké neposlušnosti vůči Nejsvětější Trojici a neúcty naší a vaší Nejsvětější Matky.

Každý okamžik je pro lidské stvoření příležitostí pohlédnout do otevřených dveří, dveří věčné spásy. Abyste těmito dveřmi prošli, musí být lidstvo očištěno, ne proto, že Nejsvětější Trojice tomu tak chce, ale proto, že lidstvo se oddalo ďáblu a jeho pletichám, kvůli velké urážce Boha, kterou je zákon o potratech, kvůli němuž lidské stvoření pohrdá přirozeným zákonem, a lpí na hříchu proti Duchu Božímu.

Boží Láska je otevřená, aby přivítala člověka, Boží Láska volá všechny své děti, aby se duchovně připravily, Boží Láska křičí po jednotě svých dětí, aby se shromáždily, i když svět jimi pohrdá.

Žít v Bohu není jen další příležitost, je to věčný život.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, polnice zazněla. Lidstvo si toho nevšímá, není připraveno. Nevěří, nedoufá, nemiluje Boha, nevšímá si duchovní vyprahlosti svého srdce. Je v kontaktu se zlem a přijme ho okamžitě, zatímco vzájemné hrozby národů se zvyšují, a odtud vyšlehne blesk krveprolití.

Prostřednictvím ekonomiky, mocní světa vládnou národům tím, že jim vnucují normy, které Boha urážejí a upřednostňují uctívání ďábla a ochuzují je, aby se staly jejich vazaly.

Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země je v nebezpečí.

Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, porodní bolesti se šíří skrze Zemi.

Modlete se, modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby pod ochranou Božího Ducha, zmizela temnota a mohli jste být muži a ženami víry a zbožňovatelé Boží vůle.

Z nebe přichází k lidské rase Boží požehnání, anděl pokoje je Božím slibem pro celé lidstvo, nepovažujte za bezvýznamné požehnání, které Otcův Dům posílá pro dobro svých dětí. Nebe vám ukáže svou slávu a nepřátelé Božího lidu se budou třást.

Nebuďte znepokojení, nemějte strach, Nejsvětější Trojice vás ochraňuje. Pocítíte-li, že jste ztratili veškerou naději, je to proto, že se vám nedostává víry, která skomírá.

Není nic většího než Boží Slovo, nic mocnějšího než Boží Slovo, nic svrchovanějšího než Boží Slovo. Proto udržujte pokoj. Bůh nepustí ruku nikoho, kdo je v Něm.

My, nebeské milice vás střežíme – nakládejte se svou lidskou vůlí tak, abychom vám mohli pomoci.

V Bohu Jediném a Trojičném.

Lidem dobré vůle.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michaelzpět