Vážení čtenáři, chceme se podělit o tuto hlubokou modlitbu, kterou Blahoslavená Panna Maria nadiktovala paní Luz de Maria časně ráno 11. června 2019. Obsahuje odhalení o duši a dává nám božský návod jak nás učinit vnímavější a být více v souladu s touto duchovní realitou, od níž jsme naneštěstí neustále vzdalováni a otupováni věcmi tohoto světa…


MODLITBA K JEŽÍŠI KRISTU


Jezis

Ó, zbožňovaný a milovaný Kriste,
prosím Tě pokorně, pohlédni na mě vlídným pohledem.

Miluji Tě a klaním se Ti ve jménu všech lidských bytostí
a uznávám se za hříšníka nezasluhujícího si tolika lásky,
prosím Tě, abys přišel na pomoc mé duši,
kterou toužím osvobodit od všech chvil,
kdy jsem ji zarmucoval a nechával trpět.

Pokládám mou duši před Tebe, Pane.
Dychtivě touží po tvé Lásce, kterou jsem jí odpíral,
byl jsem tak lidský, neboť jsem pohrdal vším,
co ji vedlo k Tobě.

Přeji si zachránit svou duši tím, že ji osvobodím
od nevhodných okamžiků, k nimž mne
má lidská vůle často směřovala.

Dej mi moudrost a pokoru,
aby má vůle hledala tvou přítomnost Pána,
a tak, sjednocen s Tebou, byla věrná
tvé nejsvětější vůli.

Kriste, očisti mé srdce od nedostatku lásky;
Kriste, očisti mou vůli a veď mě k Tobě;
Kriste, očisti mou mysl, abych se soustředil na Tebe.
Kriste, očisti mé myšlenky od všeho, co je nevhodné.
Kriste, očisti mé oči, abych se nedíval na to, co je nečisté,
Kriste, očisti mé uši, ať neslyším, co Tě uráží,
Kriste, očisti můj jazyk, abych nesoudil svého bližního.
Kriste, očisti můj rozum, aby se nenadýmal arogancí,
Kriste, očisti mé city, abych nepohrdal svým bratrem,
Kriste, očisti mé smysly, aby mě nevedly ke konání zla,
Kriste, očisti mé svědomí, abych se nastal zmatený a podvedený,
Kriste, očisti můj životní příběh, abych nebyl souzen svou minulostí,
Kriste, očisti moji minulost, abych se stal novou bytostí v Tobě,
Kriste, očisti mé ruce, abych nepovstal proti mému bratru,
Kriste, očisti mé kroky, aby mě vedly jen k Tobě,
Kriste, očisti mě a obnov mě.
Kriste, tvým křížem mě nauč odpouštět,
Kriste, tvým křížem mě nauč jak nemilovat pýchu,
Kriste, tvým křížem mě nauč nepomlouvat,
Kriste, tvým křížem mě nauč vidět bolest,
Kriste, tvým křížem mě nauč milovat, jako Ty miluješ,
Kriste, tvým křížem mě nauč být pokorný,
Kriste, tvým křížem mě nauč být laskavý,
Kriste, tvým křížem mě nauč být tvým užitečným sluhou,
Kriste, tvým křížem mě nauč žít ve víře, naději a lásce.

Pozvedni mě, můj Kriste, a nauč mě,
že dokonalost jsi Ty
a já musím tíhnout k dokonalosti,
a ne žádat od ostatních, co bych měl být.
Tady jsem před Tebou, dej mi napít tvé Lásky
a očisti mou vůli.

Tady jsem, můj Kriste, prosím Tě o odpuštění.

Amen
zpět