844. Poselství Boha Otce ze dne 17. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


INTEGRITA


Jste zásadové, mé děti? Opravdu chodíte v mých cestách, nebo dovolíte nepříteli ovlivňovat vaše životy? Charakternost vám dobře poslouží ve všem, co děláte. Cokoli menšího otevírá váš život útoku nepřítele. Řekl jsem vám, že mu nemůžete odepřít zákonem dovolené právo, i když to není moje přání, že mu dáváte místo.

Všímejte si nyní všeho, co děláte a způsobu, jakým myslíte. Je pro Mne příjemný? Měly byste stejnou reputaci v bráně do nebe? Opravdu se Mi snažíte líbit ve všem, co děláte?

Odstraňte hřích z vašeho života a z vašich cest. Zbavte se zla ve všem, co děláte.

Bůh Otec


Joz 24, 14-16
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“

Př 2, 20-21
20: Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.
21: Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní.

Mt 23, 27-28
27: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
28: Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.

Dan 6, 4: Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím.

Gn 39, 2-4
2: S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána.
3: Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru.
4: Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.

Ef 4, 27-30
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
30: A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

zpět