848. Poselství ze dne 19. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZŮSTAŇTE ZTICHA


Mé děti, shledáváte těžké zůstat zticha? Je pro vás těžké si uvědomit, že já jsem Bůh, a vy ne?

Tajně jste věřily, že jste pány svého vlastního osudu, ale vy nejste Stvořitel, jsem jím Já. Jste pány nad tím, kterou cestu si vyberete, ale je mnoho proměnných ve vašem životě, které řídím jen Já.

Když Mě odmítnete uznat jako Pána, když Mi odmítnete sloužit, vaše cesta bude velmi jiná než ta, pokud byste si ji vybraly moudře. Já jsem mocný Bůh a mohu vám žehnat nebo požehnání odejmout. Mohu chránit vás a ty, které milujete, nebo ne. O mé vlastní se postarám. Je mnoho výhod pro ty, kdo Mi slouží.

Vrháte ostré kameny na svou vlastní cestu, když Mě odmítáte uznat jako Pána.

Bůh Otec


Ž 46, 11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

Zj 4, 11: "Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest."

Řím 1, 28-31
28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.
29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.

zpět