850. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MOJE DĚTI, TAK DLOUHO UŽ VÁS VARUJI


Moje drahé děti, očista světa už probíhá. To znamená ohromné množství přírodních katastrof. Už se chystejte, neboť zanedlouho na vás vyliji Ducha Svatého, v jehož Světle uvidíte celý váš život. Každý uvidí své myšlenky, slova a skutky. Pokud se shodují s mými Zákony, pak žijete ve svatosti života a nemusíte se ničeho bát. K vám jsem řekl: "…vzpřimte se a zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení" [Lk 21, 28]. Ale běda těm, kteří protizákonně pozmění moje Zákony. Oni uvidí peklo, nebo očistec, vzhledem k tomu, co si zaslouží.

Mé děti, čas nadešel. Svět se tak hluboko ponořil do hříchu, že jej musím očistit. Modlete se, pokud ještě můžete, neboť zanedlouho k tomu nebudete mít příležitost. Buď proto, že vás kvůli Mně zabijí, nebo proto, že zemřete. Tato mnohá neštěstí jsou dobrá k tomu, abyste se zamyslely, pokud by vás zasáhla, zda jste připraveny postavit se před mou soudnou stolici.

Moje děti, tak dlouho už vás varuji. Čiňte pokání, žijte ve svatosti života, nebo jen tak můžete zachránit svou duši.

Žehnám vám s překypující, každé lidské chápání přesahující věčnou láskou mého srdce, s posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 31: A co se týká vzkříšení mrtvých – což jste nečetli, co vám Bůh chtěl říci těmito slovy: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět